РЕЖИССУРА АНИМАЦИИ

РЕЖИССУРА ДУБЛЯЖА
24.01.2018
РЕЖИССУРА ХОРЕОГРАФИИ
24.01.2018

РЕЖИССУРА АНИМАЦИИ

«РЕЖИССУРА АНИМАЦИИ»

Поступающий должен иметь среднее специальное художественное образование, обладать высоким интеллектуальным уровнем, хорошими знаниями в области изобразительного искусства, музыки, литературы, кинематографа. Должен уметь пользоваться компьютером, знать государственный язык.

 

Творческие экзамены:

  1. 1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ АРТ-ПРОЕКТ. (Раскадровка по КОМПОЗИЦИИ на заданную тему. 6 часов.

Раскадровать сюжет на заданную тему из казахского фольклора в 12-16 рисунков. Абитуриент должен показать грамотное владение композицией кинокадра, выразительное изобразительное решение, динамику развития сюжета, актерские мимические находки в поведении персонажей сюжета.

Проверяется литературно-художественная фантазия абитуриента: насколько индивидуально он выстраивает композиционное построение будущих кадров, эпизодов, его режиссерское видение литературного сценария. Выявляется его общеобразовательный и интеллектуальный уровень – знание истории казахского искусства, литературы, театра, кино, телевидения, а также стремление учиться именно этой профессии. Ватман (в формате А2), гуашь, краски, карандаш.

 

  1. Коллоквиум. (Устный экзамен по билетам).

Требования:

Оценивается общеобразовательный и интеллектуальный уровень поступающего, его творческий потенциал, знания, представления об аудиовизуальной сфере (анимация, кино, телевидение). Абитуриент должен иметь представление о будущей профессии; разбираться в истории живописи, литературы (казахской, зарубежной), музыки. Аргументировано обосновать замысел будущей творческой работы; объяснить логику выполнения своих работ, представленных на предварительный конкурс и  написанной в ходе творческого экзамена.

«АНИМАЦИЯ РЕЖИССУРАСЫ»

Талапкердің арнайы орта білімі, бейнелеу өнері саласынан, музыкадан, әдебиеттен, кино өнерінен жақсы мағлұматтары болып, талапты да дарынды ақыл оймен бірге, білімге құштарлығы негізгі талап. Мемлекеттік тілді меңгеретіндігі талаптардың маңыздысы.

Талапкердің кем дегенде 20-шақты кескіндеме, сурет, графика және қиял (композиция) негізінде жасалған туындылары болуы керек. Осы талаптар негізінде талапкер қабылдау емтихандарына жолдама алады.

 

 

Шығармашылық емтихандар:

  1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ АРТ-ЖОБА. (КОМПОЗИЦИЯ бойынша берілген тақырыпқа бейнелеу, бөлшектеу (раскадровка). 6 сағат

— Қазақ фольклорының негізінде  тапсырылған тақырыпты 12-16 бетте (А2 форматы) сюжеттік бөлшектеуге ұйғару.

— Үміткер кино, анимация өнері талабына сәйкес кадр шешіміне сай, бейнелеу өнері негізінде сапалы етіп ұсынуы қажет.

— Кейіпкерлерді әртістік, тартымды, әрі шығарманың нақышына келетіндей етіп жасау. — Кейіпкерлердің тартымдылығын, әрқайсының ерекшелігін жақсы бейнеленуі қажет.

— Үміткер әдебиет және бейнелеу өнерін тоғыстыра, фильмнің ерекшелігімен даралығын аша алатынына сендіруі керек.

— Талапкер өзінің дарынымен өнердің көп түрін қамтитын анимация саласына сай екенін көрсетіп, аталмыш кино шығармашылық ерекшелігінің жаңа буыны, дара да дарынды, мәдениеті зор, азаматтық көзқарасының өте кең екенін дәлелдеуі қажет.

— Жұмысы емтиханның талабына сай маңызды болуы керек.

— Ватман (А2 форматыгнда) бояулар, гуашь, карандаш.

 

  1. Коллоквиум. (Ауызша билетпен емтихан талаптары).

Ауызша емтиханның мақсаты – Талапкердің шығармашылық мүмкіндіктерін, білім мен аудиовизуалдық саладағы (әсіресе анимация, кино, телевизия,  музыка мен бейнелеу өнері) түсініктерін анықтау.

— Талапкер бейнелеу өнері, әдебиет (әлемдік және қазақ), музыка, анимация, кино және телевизия тарихын жақсы білуі қажет.

— Ол көркем шығарманы бағалай білуі, оған сипаттама беріп, жақсы мен әлсіз жақтарын, стилі мен бағытын анықтай алуы қажет.

— Сонымен қоса ауызша емтихан барысында талапкер өзінің шығармашылық ойын дәлелденген түрде негіздеп, анимациялық фильмдерге талдау жасай отырып, жұмыстың орындалуының жүйесін түсіндіруі қажет.

Виртуальный ассистент