ТЕАТР ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ СПЕКТАКЛЬДІ ӘРЛЕУ

АРТИСТ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕАТРА
18.04.2019
КИНО ЖӘНЕ ТЕЛЕДИДАР СУРЕТШІСІ
18.04.2019

Театр техникасы және спектакльді әрлеу (аралас топ)

           Талапкердің өзі түсуге таңдаған мамандандыруы бойынша орта арнайы (колледж) немесе (көркемөнер мектебі) білімі болуы қажет. Талапкердің орта мектеп түлегіне сай жалпыға міндетті білім деңгейі болуы, интеллектуалдық деңгейі жоғары және ой-қрісі кең болуы, әлемдік бейнелеу, театр өнері мен мәдениет туралы хабардар болуы керек. Суретті тікелей заттың өзіне қарап салу және елестету арқылы салу дағдылары, сурет салу техникасы және майлы бояу, акварель немесе гуашпен жұмыс істеу дағдылары болуы тиіс. Этикалық талғамы, түс пен тепе-теңдікті сезіну, шығармашылық ойлау қабілеті дамыған болуы керек. Театр, бейнелеу өнері, графикалық дизайн саласында тәжірибесі және шығармашылық жетістіктері болуы құпталады.

Алғашқы шығармашылық конкурс:

           Талапкер іріктеу комиссиясына кескіндеме және сурет жанрында өзі орындаған кемінде 10 шығармашылық жұмысын, сонымен қатар портфолиосын (өзі дайындаған авторлық суреттерін, эскиздерін композицияларын және т.б. профиліне сай жұмыстарын) әкелуі керек. Сол көрсеткен жұмыстары негізінде талапкер шығармашылық емтиханға жіберіледі.

Шығармашылық емтихандар:

3. Сурет және кескіндеме

4. Композиция

Емтихан тапсырмалары және оларды орындауға қойылатын талаптар.

1. Сурет және кескіндеме

1-ші тапсырма (сурет): адам бейнесін кеудесімен салу (8 сағат)

Талаптар:

— бейнелеудегі нысанды қағаз бетіне композициялық тұрғыда орналастыру;

— реңнің жалпыдан жекеге деген негізгі қатынасы және бөлшектерді нақтылы түрде реңдік пішіндеу;

— жұмыстың аяқталғандығы.

2-ші тапсырма (кескіндеме): адам бейнесін кеудесімен салу (8 сағат)

Талаптар:

— бейнелеудегі нысанды қағаз бетіне (немесе кенепке) композициялыө тұрғыда дұрыс орналастыру;

— сауатты түстік және реңдік шешіммен нақты бөлшектердің аяқталғандығы;

— тапсырманы толық көлемде орындау.

2. Композиция

Тапсырма:

            Қазақстан және шет ел драматургтерінің пьесаларына жарық және сахналық кеңістікті визуалдандыру (мысалы «Айман-Шолпан» М.Әуезов, «Қыз Жібек» Ғ.Мүсірепов, «Аршин Мал-Алан» М.Ғаджибеков, «Слуга двух господ» К.Гольдони, «Ромео Джульетта» У.Шекспир, «Ревизор» Н.Гоголь, «Турандот» К.Гоции, «Каменный гость» А.Пушкин т.б.)

            Талапкердің жалпы дарыны мен көркемдік дайындығының деңгейі қарастырылады. Композиция бойынша жұмыс көркемдік бейне түсінігінің өзіндік шешімі, тақырып ашылуы, дәл жанрлық мінездеме, кейіпкер гримінің колористикалық эскизді шешімі, әр түрлі фактураларды пайдалану қарастырылады.

Талаптар:

— берілген форматта қалыптастыру;

— жасалған жобаның белгіленген тақырыпқа сай болуы;

— кескіндеме немесе графикалық техникада жұмыс жасай білу;

 

Специализация ТЕАТРАЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ

           Поступающий должен иметь среднее специальное образование по выбранной для поступления специализации или смежных с ней специализаций (колледж) или художественное образование (художественную школу). Абитуриент должен обладать уровнем общеобразовательных знаний, соответствующим выпускнику средней школы, высоким интеллектуальным уровнем и широким кругозором, знаниями в области мирового изобразительного искусства и культуры, моды и дизайна. Владеть навыками рисования с натуры и по представлению, техникой рисунка, владеть практическими навыками работы с акварелью и гуашью. Иметь развитый эстетический вкус, чувство цвета и пропорций, образное творческое мышление. Наличие опыта в области театрального искусства, графического дизайна и личные творческие достижения приветствуются.

Предварительный творческий конкурс:

           Абитуриент предоставляет отборочной комиссии не менее 10 творческих, самостоятельно выполненных работ по живописи и рисунку, а так же портфолио (фотографии выполненных авторских проектов, эскизы, рисунки, графические композиции, коллажи и др. работы, соответствующие профилю). На основании предоставленных работ решается вопрос о допуске абитуриента к творческим экзаменам.

Творческие экзамены:

1. Рисунок и живопись

2. Композиция

Условия экзаменационных заданий и требования, предъявляемые к их выполнению:

1. Рисунок и живопись

Задание 1: портрет с плечевым поясом с натуры (рисунок) (8 часов)

Требования:

— грамотное композиционное размещение изображаемого объекта на листе;

— конструктивное построение и точность пропорций;

— передача объемно-пластических характеристик модели;

— грамотная передача основных тональных отношений и степень детальной моделировки;

— портретное сходство с изображаемой моделью;

— степень завершенности работы.

Задание 2: портрет с плечевым пбования:

— грамотное композиционное размещение изображаемого объекта на листе (холсте);

— грамотное построение и точность пропорций;

— передача объемно-пластических характеристик модели;

— грамотная передача основных тональных и колористических отношений и степень детальной моделировки цветом;

— передача фактуры и других характеристик изображаемого объекта;

— степень завершенности работы.

2. Композиция:

           Задание: Разработать эскизы декорации (не менее 2) по пьесам казахских или зарубежных драматургов (например: «Айман-Шолпан» М.Ауезов, «Қыз Жібек» Г.Мусрепов, «Аршин Мал-Алан» М.Гаджибеков, «Слуга двух господ» К.Гольдони, «Ромео и Джульетта» У.Шекспир, «Ревизор» Н.Гоголь, «Турандот» К.Гоцци «Каменный гость» А.Пушкин и др.) (6 часов).

           Требования: Определяется уровень общехудожественной подготовки и природного дарования абитуриента. Работы по композиции предполагают оригинальное решение в трактовке художественного образа, раскрытие тематики, точная жанровая характеристика, колористическое решение эскиза декораций, использование различных фактур и пр. В процессе выполнения работы по композиции абитуриент должен показать хорошее владение техникой живописи, рисунка, уметь передать объем, материальность, учитывается чистота подачи.

— грамотная компоновка на заданном формате;

— узнаваемость (раскрытие жанра драматургии);

— раскрытие темы;

— грамотное владение материалом;

— умение работать в живописной или графической технике;

— степень завершенности работы.