Қабылдау комиссиясына ұсынылатын құжаттар тізімі:

 1. Талапкердің өтініші.
 2. Орта (арнайы орта) білімі туралы аттестат, диплом (түпнұсқа).
 3. Ұлттық бірыңғай тест (2019 ж. жалпы білім беретін мектепті бітіруші түлектер үшін) немесе кешенді тестілеу (бар жағдайда) нәтижелері көрініс алған мемлекеттік сертификат.
 4. Жеке куәліктің (немесе паспорттың) көшірмесі — 3 дана + сканерленген нұсқасы CD-дискінде.
 5. Әскери билет немесе әскерге шақырылғандығы туралы куәліктің көшірмесі (3 дана).
 6. 3х4 көлеміндегі — 10 сурет + сканерленген нұсқасы CD-дискінде.
 7. № 086-У формасындағы медициналық анықтама 2019 ж. (түпнұсқа және көшірмесі) және флюорография.
 8. 063-1у формасындағы егілу құжатының немесе бала денсаулығы паспортының көшірмесі.
 9. Мекенжай анықтамасы — 2 дана.
 10. Тестілеуді өткізу үшін ақы төлегені туралы түбіртек (КТ тапсыратындар үшін).

 

Реквизит

«Ұлттық тестілеу орталығы» РМҚК ҚР БҒМ 

010011 Нұр-Сұлтан қ., Жеңіс д., 60

БИН 000140001853

ИИК KZ536010111000001515

БИК  HSBKKZKX    КБЕ 16

«Қазақстан Халық банкі» АҚ

Сондай-ақ, «Қазақстан Халық банкі» АҚ терминалдары арқылы да төлем жасауға болады.

Тестілеу құны — 2242 теңге.

 

Список документов, представляемых в приемную комиссию:

 1. Заявление о приеме.
 2. Аттестат о среднем (ср. спец.) образовании, диплом (подлинник).
 3. Государственный сертификат с результатами ЕНТ или комплексного тестирования (при его наличии).

(для выпускников общеобразовательных школ 2019  года).

 1. Копия удостоверения личности (или паспорта) — 3 шт. + сканированный вариант на CD-диске.
 2. Приписное свидетельство или военный билет для юношей (оригинал и копия) – 3 шт.
 3. Фотокарточки размером 3х4 – 10 шт. + сканированный вариант на CD-диске.
 4. Медицинская справка (форма № 086-у) (оригинал и копия) и флюорография 2019 года
 5. Копия прививочного паспорта (форма 063-1у) или паспорт здоровья ребенка
 6. Адресная справка – 2 шт.
 7. Квитанция об оплате за проведение тестирования .

 

Реквизит

РГКП «Национальный центр тестирования» МОН РК

010011 г.Нур-Султан, пр. Победы,60

БИН 000140001853

ИИК KZ536010111000001515

БИК  HSBKKZKX    КБЕ 16

АО «Народный банк Казахстана»

оплата за КТ составляет 2242 тенге.