GAME DESIGN

Талапкер  шығармалар мен ақпарат технологиялар және жаңашыл ІТ тенденцияларынан хабардар болуы керек. Жоғары дәрежелі шығармашылық қиял мен образдап сипаттау ой өрісімен даралана білуі шарт. Талапкер шығармашылық қабілеттері, ақпараттық технологиялар саласындағы жаңалықтарды, ақпараттық техника құралдарын жақсы білуі қажет. Шығармашылық қиял мен ойлаудың жоғары деңгейі, материалды ұсынуда айқындық, заманауи IT-тенденцияларды, графикалық қосымшалармен жұмыс істей білуі және бағдарламалау дағдыларына ие болуы қажет. Графикалық планшет пен бағдарламалық жасақтаманы қолдана білуі, мемлекеттік және ағылшын тілдерін білуі керек.

Алдын ала шығармашылық байқау:

Талапкер белгіленген күні портфолионы алдын-ала емтихан комиссиясына байқау үшін тапсыруы керек. Портфолиоға әр түрлі 7-10 жұмыс кіреді (20-дан көп емес жұмыс). Шығармаларды электронды түрде қарауға ұсынған жөн. 

Шығармашылық емтихандар:

  1. Жазбаша жұмыс: медиа жұмысты талдау

Медиа жұмысты орындау: Шығармашылық тест ізденушінің дизайнерлік-шығармашылық және көркемдік-композициялық қызметке қабілеттерін, шығармашылық қабілеттерін және жоғары білім бағдарламасын меңгеру қабілеттерін анықтау мақсатында өткізіледі. Алынған ойын шарты, орналасу орындары бар, өзара әрекеттесу схемаларын көрсете отырып, үстел немесе PDF форматындағы сандық ойынды жасау

Медиа жұмысқа талдау жасау: орындалған пркатикалық медиа жұмысқа жазбаша талдау жасау

  1. Коллоквиум және портфолио

Өтініш берушінің жалпы білім беру деңгейі, оның шығармашылық әлеуеті, білімі, аудиовизуалды сала туралы ойлары (компьютерлік ойындар, бағдарламалау және мультимедия) ашылады.

 

 

Поступающий должен иметь навыки творчества, обладать хорошими знаниями в области IT новшеств, телевидения и медиа. Должен обладать высоким уровнем творческой фантазии и образного мышления, ясностью в изложении материала, хорошо ориентироваться в современной мировой IT тенденций, уметь работать с графическими приложениями и иметь навыки программирования. Должен уметь пользоваться графическим планшетом и ПО, знать государственный и английский язык.

Предварительный творческий отбор:

Абитуриент  должен предоставить портфолио в назначенный день к экзаменационной комиссий для предварительного отбора. Портфолио включает в себя 7-10 работ по каждому виду (не более 20 работ). Работы для просмотра рекомендуется приносить в электронном виде.

Творческие экзамены:

  1. Письменная работа – анализ медиа работы

Творческое испытание проводится с целью определения у абитуриента способностей к проектно-творческой и художественно-композиционной деятельности, творческих способностей и возможности осваивать программу высшего образования.

Игровой концепт. Презентация настольной или цифровой игры, выполненная в формате PDF с демонстрацией персонажей, локации, схемы взаимодействий.

  1. Коллоквиум и портфолио

Выявляется общий образовательный уровень поступающего, его творческий потенциал, знания, представления об аудиовизуальной сфере (компьютерные игры, программирования и мультимедиа).

Талапкер  шығармалар мен ақпарат технологиялар және жаңашыл ІТ тенденцияларынан хабардар болуы керек. Жоғары дәрежелі шығармашылық қиял мен образдап сипаттау ой өрісімен даралана білуі шарт. Талапкер шығармашылық қабілеттері, ақпараттық технологиялар саласындағы жаңалықтарды, ақпараттық техника құралдарын жақсы білуі қажет. Шығармашылық қиял мен ойлаудың жоғары деңгейі, материалды ұсынуда айқындық, заманауи IT-тенденцияларды, графикалық қосымшалармен жұмыс істей білуі және бағдарламалау дағдыларына ие болуы қажет. Графикалық планшет пен бағдарламалық жасақтаманы қолдана білуі, мемлекеттік және ағылшын тілдерін білуі керек.

Алдын ала шығармашылық байқау:

Талапкер белгіленген күні портфолионы алдын-ала емтихан комиссиясына байқау үшін тапсыруы керек. Портфолиоға әр түрлі 7-10 жұмыс кіреді (20-дан көп емес жұмыс). Шығармаларды электронды түрде қарауға ұсынған жөн. 

Шығармашылық емтихандар:

  1. Жазбаша жұмыс: медиа жұмысты талдау

Медиа жұмысты орындау: Шығармашылық тест ізденушінің дизайнерлік-шығармашылық және көркемдік-композициялық қызметке қабілеттерін, шығармашылық қабілеттерін және жоғары білім бағдарламасын меңгеру қабілеттерін анықтау мақсатында өткізіледі. Алынған ойын шарты, орналасу орындары бар, өзара әрекеттесу схемаларын көрсете отырып, үстел немесе PDF форматындағы сандық ойынды жасау

Медиа жұмысқа талдау жасау: орындалған пркатикалық медиа жұмысқа жазбаша талдау жасау

  1. Коллоквиум және портфолио

Өтініш берушінің жалпы білім беру деңгейі, оның шығармашылық әлеуеті, білімі, аудиовизуалды сала туралы ойлары (компьютерлік ойындар, бағдарламалау және мультимедия) ашылады.

 

 

Поступающий должен иметь навыки творчества, обладать хорошими знаниями в области IT новшеств, телевидения и медиа. Должен обладать высоким уровнем творческой фантазии и образного мышления, ясностью в изложении материала, хорошо ориентироваться в современной мировой IT тенденций, уметь работать с графическими приложениями и иметь навыки программирования. Должен уметь пользоваться графическим планшетом и ПО, знать государственный и английский язык.

Предварительный творческий отбор:

Абитуриент  должен предоставить портфолио в назначенный день к экзаменационной комиссий для предварительного отбора. Портфолио включает в себя 7-10 работ по каждому виду (не более 20 работ). Работы для просмотра рекомендуется приносить в электронном виде.

Творческие экзамены:

  1. Письменная работа – анализ медиа работы

Творческое испытание проводится с целью определения у абитуриента способностей к проектно-творческой и художественно-композиционной деятельности, творческих способностей и возможности осваивать программу высшего образования.

Игровой концепт. Презентация настольной или цифровой игры, выполненная в формате PDF с демонстрацией персонажей, локации, схемы взаимодействий.

  1. Коллоквиум и портфолио

Выявляется общий образовательный уровень поступающего, его творческий потенциал, знания, представления об аудиовизуальной сфере (компьютерные игры, программирования и мультимедиа).

Виртуальный ассистент