РЕЖИССУРА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

РЕЖИССУРА РЕКЛАМЫ И МУЗЫКАЛЬНЫХ КЛИПОВ
24.01.2018
РЕЖИССУРА НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ФИЛЬМА
24.01.2018

РЕЖИССУРА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Режиссура телевидения»

 1. Предварительный творческий отбор:

Поступающий должен иметь навыки литературного творчества, актерского мастерства, обладать хорошими знаниями в области изобразительного искусства, театра, кинематографа и телевидения. Должен обладать высоким уровнем творческой фантазии и образного монтажного мышления, ясностью в изложении материала, хорошо ориентироваться в современной мировой общественно-политической ситуации, уметь работать с людьми и документами, иметь навыки организационной работы. Должен уметь пользоваться компьютером, знать государственный язык.

Для отборочной комиссии предоставляются в письменном виде рассказы, очерки, темы и сценарии фильмов, сериалов (документальных, научно-популярных и игровых), телевизионных передач и сюжетов, а также рисунки-раскадровки по небольшому (объем не более 1 стр) реальному событию или рассказу известного писателя, фотомонтажи и коллажи, любительское видео (DVD), рецензии на телефильмы или телепередачи.

 

Творческие экзамены:

 1. Письменная работа (4 часа).

Требования:

Абитуриентам предоставляется на выбор 5 темы, в которых освещаются актуальные вопросы современной жизни Казахстана, проблемы  телевидения.

Оцениваются:

— творческая фантазия и образное мышление;

— умение строить занимательный сюжет;

— новизна подхода к теме.

— Объем работы – не более 5 страниц.

 1. Устный экзамен (по билетам).

Требования:

Оценивается общеобразовательный и интеллектуальный уровень поступающего, его творческий потенциал, знания, представления об аудиовизуальной сфере (кино, телевидение). Абитуриент должен иметь представление о будущей профессии; разбираться в истории живописи, литературы (казахской, зарубежной), музыки. Аргументировано обосновать замысел будущей творческой работы; объяснить логику выполнения своих работ, представленных на предварительный конкурс и  написанной в ходе творческого экзамена.

 

«ТЕЛЕДИДАР РЕЖИССУРАСЫ»

 1. Алдын ала шығармашылық іріктеу:

        Талапкердің міндетті түрде толық орташа білімі болуы тиіс. Жан-жақты, білгір, шығармашылықтан білікті, ауқымды өзіндік пікірде ойлай білуі қажет. Талапкер мемлекеттік тілді білуі, меңгеруі тиіс. Режиссер кәсібі туралы түсінігі болуы міндетті. Әдебиет, тарих, өнер туралы білікті болуы, компьютерді меңгере алуы қажет.

         Академияға түсуге талапкер алдын-ала шығармашылық конкурсқа әңгімелерін, очерктерін, эсселерін, суреттер, фотосуреттер, телебағдарламалар мен телеқойылымдар сценарийлерін ұсынуы және бағдарламалар, сюжеттер тақырыптарын қорғай білуі тиіс.

 

 1. Мақсаты мен міндеттері

        Қабылдау емтихандарының мақсаты – «Теледидар режиссурасы» білім беру бағдарламасына үміткерлердің шығармашылық және кәсіби дайындығын анықтау. Қабылдау емтихандары талапкердің білімі мен шығармашылық ой-қиялын жалпы білімдік және интеллектуалдық деңгейін, монтаждық ойлау бейнесін, материалды ұсынудағы айқындылықты және оның шығармашылық әлеуетін бағалауға мүмкіндік беруі керек.

 

        Қабылдау емтихандарының міндеттері:

 • кинематография, әдебиет, бейнелеу өнері саласындағы жан-жақты білімді

бағалау;

 • автордың шығарманы ұсыну формасы мен тәсілінің өзіндік ерекшелігін бағалау;
 • сөздік қоры мен шығармашылық ой-қиялын байытуды бағалау;
 • бейнелі және логикалық ойлау қабілетінің болуын анықтау;
 • ойдың өзіндік және өзіндік ерекшелігі;
 • жалпы мәдени деңгейдің көріністері.

 

 1. Шығармашылық емтихандар:
 2. Жазбаша жұмыс (4 сағат). Талаптар.

        Жазбаша жұмысты орындауға 5 түрлі тақырып беріледі. Емтихан барысында талапкерлердің шығармашылық шеберліктері айқындалып, көрнекті баяндауды құрастыра білу мүмкіндігі тексеруден өтеді. Үміткер ұсынылған тақырып мәселесін мүмкіндігінше кеңірек ашып көрсетуі қажет. Фантазиясын, ой қиялын драматургиялық жолмен құрастыра білуі, бейнелі ойлай алуы бағаланады. Жұмыс көлемі 5 бет.

 

        2.Ауызша емтихан (билет бойынша). Талаптар.

        Ауызша емтиханның міндеті талапкердің жалпы білімдік және интеллектуалдық деңгейін, оның аудиовизуалдық саладағы білімін, соның ішінде кинода, телевидениеде, радиода, музыкада және суретшілік өнердегі біліктілігін, оның мамандандыру тақырыбын қалай бағамдай алуын айқындайды. Ауызша емтихан кезінде  талапкердің алдын-ала шығармашылық байқауға ұсынған жұмыстары және жазбаша жұмысы талқыланады. Талапкердің бейнелеу өнері тарихынан, шетелдік және қазақ әдебиетінен, музыкадан, кино және телевидение саласынан мағлұматы болуы тиіс. Шығармашылық өнімдерді бағалай білуі, оның әлсіз және күшті жақтарын, стилімен бағытын айқындай білуі керек. Ауызша емтихан барысында үміткер өзінің ойға алғанын және жазбаша жұмысты орындаудағы оның үлгісін негіздей алуы шарт.

Виртуальный ассистент