Медиа-журналистика

Художественная обработка дерева
04.04.2018
Продюсирование
05.04.2018

Медиажурналистика

Поступающий должен иметь навыки литературного творчества, актерского мастерства, обладать хорошими знаниями в области средств массовой информации, телевидения и медиа. Должен обладать высоким уровнем творческой фантазии и образного мышления, ясностью в изложении материала, хорошо ориентироваться в современной мировой общественно-политической ситуации, уметь работать с людьми и документами, иметь навыки организационной работы. Должен уметь пользоваться компьютером, знать государственный язык.

Предварительный творческий отбор:

Предоставляются фотоработы следующих жанров: пейзаж, портрет (гипсовый бюст в павильоне и при естественном освещении), натюрморт, интерьер, фоторепортаж, жанровые снимки, этюды. Должно быть не менее 15 работ разных жанров, оформленных на паспорту и желательно размером не менее 13х18 см.

Абитуриент должен иметь свой фотоаппарат для фотосъемки практических работ в павильоне и на натуре (цифровой).

Творческие экзамены:

 1. Письменная работа – анализ медиа работы

Абитуриентам предоставляется на выбор 3 темы, в которых освещаются актуальные вопросы современной жизни Казахстана, проблемы  телевидения и средств массовой информации. Объем работы 5 страниц.

В творческом сочинении абитуриент должен продемонстрировать следующие качества:

 • использовать имеющийся в распоряжении фактический материал: случаи из жизни, наблюдения, разговоры с людьми и др.;
 • оформлять свои высказывания в соответствии с требованиями избранного жанра: расширенная информация, интервью, репортаж, аналитическая корреспонденция, зарисовка, размышления вслух и др.;
 • стремиться заинтересовать потенциального читателя своим произведением;
 1. Коллоквиум и портфолио

Предъявляемые требования:

— аргументировано обосновать свое видение будущей творческой работы;

— уметь представить аудиовизуальную индустрию (телевидение, мультимедиа)

— обеспечение творческого подхода с помощью  IT инструментов

— иметь представление о будущей профессии; разбираться в вопросах современной культуры и инновационной технологии

«Медиа-журналистика»

Оқуға түсуші жас талапкер әдеби шығармалар мен актерлік шеберліктен, бұқаралық ақпарат құралдары мен баспасөз беттері жариялап отыратын жаңалықтардан хабардар болуы керек. Жоғары дәрежелі шығармашылық қиял мен образдап сипаттау ой өрісімен даралана білуі шарт. Қоғамдық, саяси оқиғаларды қорытып, құжаттар мен адамдармен жұмыс жасай білуі, компьютер мен мемлекеттік тілді жетік меңгергендігі, ұйымдастырушылық шеберлігі, ұқыптылығы мен жауапкершілігі жоғары тұлға болғаны абзал.

Алдын ала шығармашылық байқау:

Алғашқы шығармашылық конкурсқа келесі жанрда түсірілген фотосуреттер ұсынылады: пейзаж, портрет, натюрморт, гипсті бюст, интерьер, архитектуралық суреттер, спорт және қоғамдық-әлеуметтік фоторепортаждар. Жанрлары әркелкі фотожұмыстардың саны 15-тен кем болмауы керек, көлемі 13х18 см-ден аспауы тиіс және паспартуға желімденгені міндетті.

Алғашқы шығармашылық конкурстан өткен абитуриенттер негізгі емтиханға жіберіледі.

Мекен-жай анық толтырылу керек. Абитуриент павильондағы және даладағы тәжірибелік фотожұмыстар үшін өзінің фотоаппаратын маркасы болғаны жақсы.

Шығармашылық емтихандар:

 1. Жазбаша жұмыс: медиа жұмысты орындау және талдау

Жазбаша жұмыс: Талапкерлерге Қазақстанның бүгінгі тіршілігіндегі актуалды және БАҚ, телевизия төңірегіндегі үш тақырып ұсынылады. Жұмыс көлемі бес бет.

Қойылатын талаптар:

— шығармашылық қиял мен образдап сипаттау ой өрісі,

—  сюжет құрылымдық құрастыру;

— тақырыпқа деген жаңашылдық.

— тапсырманың барлық көлемін орындау.

Медиа жұмыс: Абитуриент отбасы, үйі немесе табиғатта жарықтандыру мен композиция бойынша жалпы көріністің шешімін табу.

Талаптары:

 • фотоаппаратпен жұмыс істеу икемділігі мен жарықтың қандай түрлерін білетінін көрсету,
 • кадрды құру дағдысын, осыған қандай тәсілдердің көмегімен жететінін танытуы қажет.
 • репортаждық, пейзаждық түсірілім бақылаушылық қасиетін қолдану.
 • тәжірибелік дағдысын таныту.
 1. Коллоквиум және портфолио

Коллоквиумға қойылатын талаптар:

 • Талапкердің жан-жақтылығы, ой өрісінің тереңдігі,
 • аудиовизуалды саланы (телевизия, мультимедия) елестете алуы
 • ІТ құралдары арқылы шығармашылық көзқарасын жеткізу

Портфолиоға қойылатын талаптар:

 • Талапкердің мақалалары
 • Шығармашылық еңбектері
 • Марапаттары
Виртуальный ассистент