Медиа-журналистика

Художественная обработка дерева
04.04.2018
Продюсирование
05.04.2018

Медиажурналистика

Председатель комиссий – Сатыбалдиева Ф.А. 

Состав комиссий:

  1. Алимжанова А.Б.
  2. Алтекова И.С.

«МЕДИАЖУРНАЛИСТИКА» білім беру бағдарламасы

«МЕДИАЖУРНАЛИСТИКА» білім беру бағдарламасының аймағы

Оқуға түсуші жас талапкер әдеби шығармалар мен актерлік шеберліктен, бұқаралық ақпарат құралдары мен баспасөз беттері жариялап отыратын жаңалықтардан хабардар болуы керек. Жоғары дәрежелі шығармашылық қиял мен образдап сипаттау ой өрісімен даралана білуі шарт. Қоғамдық, саяси оқиғаларды қорытып, құжаттар мен адамдармен жұмыс жасай білуі, компьютер мен мемлекеттік тілді жетік меңгергендігі, ұйымдастырушылық шеберлігі, ұқыптылығы мен жауапкершілігі жоғары тұлға болғаны абзал. 

 

Шығармашылық емтихандар

  1. Тәжірибелік жұмыстар:
  • павильонда гипсті бюст пен портретті түсіру-5 сағат;

Талаптар

Абитуриент тәжірибе түрінде фотопавильонда (гипсті бюст және портрет) және далада жарықтандыру мен композиция бойынша тапсырмаларды орындау керек;

 фотоаппаратпен жұмыс істеу икемділігі мен жарықтың қандай түрлерін білетінін көрсетіп, кадрды құру дағдысын, осыған қандай тәсілдердің көмегімен жететінін танытуы қажет.

Ауызша емтихан (билет бойынша).

Талаптар:

     Талапкердің жан-жақтылығы, ой өрісінің тереңдігі, энциклопедиялық білім алу мүмкіншілігі, аудиовизуалды саланы (телевизия, мультимедия) елестете алу  дәрежесін айқындау мақсатында сұрақтар беріледі.

 

  1. Жазбаша жұмыс (4 сағат).

Талаптар:

Талапкерлерге Қазақстанның бүгінгі тіршілігіндегі актуалды және БАҚ, телевизия төңірегіндегі үш тақырып ұсынылады. Олар үш тақырыптың бірін тандап, оны барынша ашуға тырысуы керек. Жұмыс көлемі бес бет.

Образовательная программа «МЕДИАЖУРНАЛИСТИКА»

Траектория образовательной  программы «МЕДИАЖУРНАЛИСТИКА»

Поступающий должен иметь навыки литературного творчества, актерского мастерства, обладать хорошими знаниями в области средств массовой информации, телевидения и медиа. Должен обладать высоким уровнем творческой фантазии и образного мышления, ясностью в изложении материала, хорошо ориентироваться в современной мировой общественно-политической ситуации, уметь работать с людьми и документами, иметь навыки организационной работы. Должен уметь пользоваться компьютером, знать государственный язык.

 

Творческие экзамены:

  1. Практическая работа:
  • съемки в павильоне – 5 часа;
  • съемки на натуре – 6 часов.

Требования:

Абитуриент должен практически выполнить задания по освещению и композиции в фото павильоне: гипсовый бюст, портрет, женский и мужской, и натюрморт.

Творческие экзамены:

 

  1. Устный экзамен (по билетам).

Требования

     Выявляется общий образовательный уровень поступающего, его творческий потенциал, знания, представления об аудиовизуальной сфере (телевидение, мультимедиа). Абитуриент должен иметь представление о будущей профессии; разбираться в вопросах современной культуры и искусства; аргументировано обосновать свое видение будущей творческой работы; объяснить логику выполнения своих работ, представленных на предварительный конкурс и написанной в ходе творческого экзамена.

2.Письменная работа (4 часа).

Требования

Абитуриентам предоставляется на выбор 3 темы, в которых освещаются актуальные вопросы современной жизни Казахстана, проблемы телевидения и средств массовой информации. Объем работы 5 страниц.

 

Виртуальный ассистент