БАЛЕТОВЕДЕНИЕ

СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ
18.04.2019
ИСКУССТВО АЙТЫСА
13.05.2019

БАЛЕТТАНУ

          Талапкердің міндетті түрде хореография өнерінің тарихы мен қазақ балет өнерінен хабардар болып, жаңа ағымдағы балет мәселелеріне өз бетінше тұжырымдар жасап, спектакльдерге талдау жасай алатын қабілетін көрсетуі қажет. Жалпы пәндер бойынша әдебиет, өнер, театр әсіресе балет саласынан жақсы білім сапасы мен интеллектуальды деңгейін танытуы тиіс. Мемлекеттік тілді жетік меңгеріп, компьютермен жұмыс істей білуі қажет.

Алдын-ала шығармашылық іріктеу:

          Талапкер хореография мәселелерін талдай алуы керек. Қазіргі уақыттағы балет өнеріне қатысты өз көзқарасын білдіріп, аталмыш өнер жайында туындаған сұрақтарға пікір білдіре алуы қажет. Спектакльдің идеясын, тақырыбын, музыкалық-хореографиялық ерекшеліктерді, ондағы бейнелерге деген өзінің көзқарасын білдіру керек.

Шығармашылық емтихан

             Жазбаша жұмыс (4 сағат): спектакль немесе пьесаға рецензия жазу

           Ауызша емтихан (билет бойынша). Хореография, кино, театр, бейнелеу, әдебиет саласынан білім деңгейі анықталады. Әлем және қазақ хореографиясының режиссерлері, актерлер мен басқа да өнер қайраткерлерінің шығармашылығынан білім деңгейі айқындалады.

Жазбаша жұмыстарға қойылатын талаптар:

          Талапкер хореография өнері жөніндегі ойларын ашық айтып, балет өнерінің тарихы туралы өз білім дәрежесін көрсетуі керек. Қазіргі уақыттағы балет өнерінен хабардар болуы қажет. Өз ойын еркін жеткізу және өз көзқарасын сенімді әрі нақты түрде дәлелдеп беруі керек. Жазбаша жұмыс көлемі – 5 бет.

 

Ауызша емтиханға қойылатын талаптар:

Талапкер білуі керек:

· Хореография өнерінің даму заңдылықтарын;

· Бүгінгі театрлық үдерістің мәселелері бойынша өзіндік тұжырымдар жасауды;

· Спектакльді немесе пьесаны, либреттоны талдауды;

· Қазақ хореография тарихындағы бүгінгі белгілі актерлердің, режиссер-хореографтардың шығармашылығын;

· Балет оқиғалары мен көріністерін ауызша талдай алу машығы болуы керек.

         

            Абитуриент обязан знать историю хореографического искусства, знать историю хореографии Казахстана, разбираться в современных течениях балета и самостоятельно уметь делать соответствующие выводы, а также, раскрыть свои способности в умении анализировать балетное произведение. Должен показать качественный и интеллектуальный уровень знаний в области литературы, театрального и особенно хореографического искусства. В совершенстве владеть государственным языком и уметь работать с компьютером.

Предварительное творческое собеседование

           Абитуриент должен уметь анализировать хореографические проблемы. Должен уметь выразить свою точку зрения на возникаюшие вопросы относительно современного состояния балетного искусства. Должен выразить свою точку зрения на идею, содержание и музыкально-хореографическую особенность спектакля.

Творческий экзамен.

Письменная работа (4 часа): написание рецензии на пьесу или спектакль.

Устный экзамен (по билетам). Для раскрытия уровня знаний в области хореографии, кино, театра, изобразительного искусства и литературы. На примере раскрытия творчества национальных и всемирно известных режиссеров, актеров и других известных деятелей искусства и культуры, определяется уровень подготовленности абитуриента.

Требования к письменным работам:

            Абитуриент должен показать уровень своих знаний по истории балетного искусства, а также, уметь открыто выражать свое мнение относительно вопросов хореографического искусства. Быть в курсе современных проблем балетного искусства. Уметь свободно, убедительно и точно донести свое мнение. Объем письменной работы – 5 стр.

Требования к устному экзамену:

Абитуриент должен знать:

• Законы развития хореографического искусства;

• Уметь сделать самостоятельный вывод относительно современных театральных процессов;

• Анализ спектакля, пьесы или либретто;

• Творчества выдающихся артистов, режиссеров-хореографов в истории казахского хореографического искусства;

• Должен быть навык устного анализа балетных ситуаций и представлений