Аудиопроизводство

«Графический дизайн»
11.04.2020
Инструкция
18.04.2020

Аудиопроизводство

АУДИОӨНДІРІС

Аудиоөндіріс білім беру бағдарламасы бойынша түсетін талапкерлердің алдыңғы білім деңгейі — арнайы орта музыкалық білім (колледж немесе мамандандырылған музыка мектебі). Қабылдау комиссиясы мен академия әкімшілігінің талабы бойынша  бастапқы музыкалық дайындығы (музыкалық мектебі) бар, яғни оқуға түсу талаптарына сәйкес келетін өте жақсы техникалық және теориялық дайындығы бар тұлғалар қабылданады. Құжаттарды тапсыру кезінде есту жағдайы туралы анықтаманы – аудиограмманы ұсыну қажет.

Талапкердің дыбыс режиссерін қалыптастыру үшін қажетті келесі мәліметтер болуы керек:

 • жоғары жалпы білімі және зияткерлік деңгейі болу керек;
 • жақсы есту қабілеті және ырғақты мінсіз сезе білуі керек;
 • ассоциативно-бейнелі ойлау қабілеті болуы керек;
 • музыкалық өнер, әдебиет, театр, кинематография саласында жақсы білімі болуы керек;
 • орта мектеп көлемінде физиканың келесі бөлімдерін білу: акустика, электр, электроника;
 • компьютерді қолдана білу;
 • дыбыс жазу және дыбыс шығаратын аппаратурамен жұмыс істеудің бастапқы дағдысы болу.

 

 

Шығармашылық емтихандар:

 

Жазбаша жұмыс (3 сағат). Талаптар:

Музыкалық фильмнің дыбыстық шешіміне тұтас талдау жасау.

Абитуриент міндетті:

— фильмнің ассоциативті-бейнелі жоспарын ашу;

-фильм жанрын, дыбыстық фактуралардың құрамын, фильм драматургиясы үшін дыбыстық фактуралардың мәнін анықтаудағы сауаттылықты көрсету, фильм драматургиясын музыкалық тақырыптар арқылы ашу (кейіпкерлердің негізгі тақырыбы мен сипаты);

— фильм жанрына сәйкес фильмдегі ерекше дыбыстық шешімдерді таба білу;

— форманы, тональдің  жоспарын, стилін, музыкалық тақырыптардың жанрын, оркестр құрамын толық көрсете отырып анықтаудағы сауаттылықты көрсету.

 

2.Әңгімелесу (билеттер бойынша).

Талаптар:

Талапкердің музыка, музыкалық әдебиет, бейнелеу өнері салаларында  білімі болуы тиіс; белгілі композиторларды, музыканттар мен орындаушыларды білуі тиіс; киноөнер, театр және әдебиет жанрларын білуі тиіс; дыбыс жазбасының, кино және теледидар дамуының тарихын білуі тиіс. Орта мектеп көлемінде физиканың келесі бөлімдерін білу керек: акустика, электр, электроника. Билеттерде есту анализы бойынша  сұрақтар  бар.

  

Шығармашылық емтиханда талапкер өзімен бірге 2 шарик қаламы  болуы керек. Мөр басылған жазу қағазының парақтарын академия береді.

Талапкерге жазбаша емтихан жұмысына қол қоюға, қандай да бір белгілер қоюға тыйым салынады. Қойылған қолдар, бөгде белгілер, бар жұмыстарды пәндік комиссиямен  қаралмайды.

 

 

АУДИОПРОИЗВОДСТВО

         Предшествующий уровень образования абитуриентов, поступающих по образовательной программе Аудиопроизводство —   среднее специальное музыкальное образование (колледж или специализированная музыкальная школа). В виде исключения, на усмотрение приёмной комиссии и администрации академии, принимаются лица, имеющие начальную музыкальную подготовку (музыкальная школа), т.е. имеющие очень хорошую техническую и теоретическую подготовку, соответствующую вступительным требованиям. При сдаче документов необходимо представить справку о состоянии слуха – аудиограмму.

 

Абитуриент должен обладать следующими, необходимыми для формирования звукорежиссера,  данными:

 • обладать высоким общеобразовательным и интеллектуальным уровнем;
 • обладать хорошими слуховыми данными, безупречным чувством ритма;
 • обладать ассоциативно-образным мышлением;
 • иметь хорошие знания в области музыкального искусства, литературы, театра, кинематографа;
 • знать следующие разделы физики в объеме средней школы: акустика, электричество, электроника;
 • уметь пользоваться компьютером;
 • иметь начальные навыки работы со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой.

 

 

Творческие экзамены:

Письменная работа (3 часа). Требования:

Произвести целостный анализ звукового решения музыкального фильма.

Абитуриент должен:

         —  раскрыть ассоциативно-образный план фильма;

         — показать грамотность в определении жанра фильма, состава звуковых фактур, значения звуковых фактур для драматургии фильма, раскрытие драматургии фильма через музыкальные темы (основная тема и характеры персонажей;

         — умение найти в фильме оригинальные звуковые решения, в соответствии с жанром фильма;

         — показать грамотность в определении формы, тонального плана,  стиля, жанра музыкальных тем, состава оркестра, с полным указанием инструментов.

        

2.Собеседование  (по билетам).

Требования:

Абитуриент должен обладать знаниями в области музыки, музыкальной литературы, изобразительного искусства; знать известных композиторов, музыкантов и исполнителей; разбираться в жанрах киноискусства, театра и литературы; знать историю развития звукозаписи, кино и телевидения. Должен знать следующие разделы физики в объеме средней школы: акустика, электричество, электроника. В билетах имеются вопросы слухового анализа.

 

На творческих экзаменах абитуриент должен иметь с собой 2 шариковых ручки. Листы писчей бумаги с печатью предоставляет академия.

Абитуриенту запрещается подписывать письменную экзаменационную работу, ставить какие-либо знаки, пометки. Работы, содержащие подписи, посторонние знаки, пометки предметной комиссией не рассматриваются.

 

 

Виртуальный ассистент