КНИГИ

РЕЖИССУРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО
27.04.2020
Книги-страница 2
30.04.2020

Драматургия

Драматургия Аударған Қалихан Ысқақ. Астана: Аударма,2007. — 304 бет. Андатпа: Кітапта әр елдің Нобель сыйлығына ие болған драматургтердінің песьсалары еніп отыр. Әрине, біздің ұлттық сахнамыздың икеміне үйлесетіңдері де бар, ескіргендері де бар. Бүгінгі драматургия стиль, форма жағынан да заманға лайық ықшамдалып қалғанын ескерсек, көбі қазіргі сахнаға сай бермеуі мүмкің.
ыыыыыыыыыыыы

Внешняя форма спектакля:

Учебник. – Алматы, 2015. – 240 с. Аннотация: В учебнике дается характеристика понятиям внешняя форма спектакля, ее изучению и содержанию.
4

Макетирование I,II,III:

Учебное пособие для студентов. Алматы, 2015 г. - 40 с. Аннотация: Макетирование дает специальные знания и художественные навыки в изготовлении макета, необходимые при реализации конкретных театрально- зрелищных и иных проектов. Учебное пособие предназначена для Вузов искусств специальности «Сценография».
4

Школа игры на фортепиано

Бегимбетова Дина Жунусовна, Мухитова Алуаш Кубышевна, Учебник. – Алматы, 2015. с. 244 Аннотация: «Фортепианода ойнау мектебінің» авторлары репертуар таңдауда тақырыптық және жанрлық әртүрлілік болуын қадағалады және жинаққа батыс-еуропа, орыс, кеңес (совет) композиторларының аты аз шыққан, танымал емес шығармаларын енгізді.
4

Драматургияны талдау хрестоматиясы

Станиславский жүйесінің элементтеріне түсініктеме: Оқу құралы: Исбек Абильмажинов,доцент Редакторлар: Көлбаева Ақзия., Қабылова Фаради, Алматы, 2016. 366 б. Аннотация: Оқу құралында –драматургияны талдау жасап, Станиславский жүйесінің элементтерімен сабақтастырып ғылыми түрде дәлелді талданған.
4

Сахна сайысы өнері

Алматы, 2014. – бет. Аннотация: «Сахна сайысы ӛнері» атты бұл оқулық Мемлекеттік оқу стандартындағы ӛнер мектептерінде оқытылатын пәндер қатарына жатады. Оқулықтың басты құндылығы ана тілімізде бірінші рет жазылуы ғана емес, сонымен бірге оның Ресей ӛнер мектептерінде ӛтетін дәрістермен сабақтастығы.
4

Театр көкжиегі

Монография. – Алматы. Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының баспасы, 2015. – 274 б. Аннотация: Монографияда тәуелсіздіктен кейінгі жылдардағы қазақ театрындағы комедиялық спектакльдердің көркемдік ерекшеліктері (1991-2010) зерттелді.
4

Создание художественного образа в фильме

Учебнометодическое пособие для студентов и преподавателей ВУЗов искусства. – Алматы, 2015. – 80 стр Аннотация: В учебно-методическом пособии излагаются основы разработки режиссерского замысла; приводятся примеры овладения техникой написания режиссерской экспликации и режиссерского сценария; даются рекомендации по практическим занятиям и тренингам для руководителей режиссерских групп, педагогов, начинающих режиссеров и актеров.
4

Қазiргi қазақ театры: тарихи спектакльдер:

Монография Алматы: Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы, 2015. – 212 бет. Аннотация: Монографияда Тәуелсіздіктен кейінгі жылдардағы қазақ театрларының тарихи тақырыпты игерудегі режиссерлік және актерлік ізденістері мен көркем тенденцияларын анықтап беру.
4

Пластика актера

Пластика актера: учебно-методическое пособие /В.Н.Журавлев, Р.К Есенбаева. - Алматы : КазНАИ им. Т.Жургенова, 2015. - 292с. Аннотация: В работе рассматривается одна из важнейших проблем в воспитании актера - развитие пластики.
4

Сахна қозғалысы пәнінің негіздері

Мамандықты игерудің теориялық мәселелері : оқулық / Алматы : ЖШС РПБК "Дәуiр", 2011.Аннотация: Автор бұл еңбегінде актерлік өнердің аса маңызды бөлігі болып табылатын сахналық кейіпкер сомдаудағы сымбаттылық пен сұлулықтың (актер пластикасы) алар орны мен шеберлік шыңына жетудің жоладарын терең зерттеп, айғақты дәлелдер мен жаттығулар арқылы нақты көрсетіп береді.
56

О действенном анализе пьесы и роли.

«Учебное пособие», Издательство: «Планета Музыки», 2019.- 204 стр. Аннотация: Мария Осиповна Кнебель (1898-1985) - замечательный театральный педагог и режиссера. М. О. Кнебель оставила большое творческое наследие, которое не теряет своей актуальности и в наше время.
image

Шығармаларының жиырма томдық толық жинағы.

Шығармаларының жиырма томдық толық жинағы. Аудармалар. 19 — том. — Алматы: «Жазушы», 2013. — 384 бет. Андатпа Бұл томда енген «Ромео мен Джульетта», «Кориолан», «Король Лир» драмалары әлем әдебиетінде лайықты бағасын алған үздік шығармалары.
4

ЖЕКЕ ӘН САЛУ.

Оқулық. — Алматы: «Полиграфия — сервис и К». 2019. — 360б. Андатпа Ұсынылып отырған оқулықта «Актер өнері» мамандығының «Музыкалық театр артисі», «Мюзикл артисі», «Драма театры және кино» (қазақ, орыс, неміс, ұйғыр, кәріс, топтары), кино және театр артисі, сөз сөйлеу жанры, қуыршақ театры артистері мамандандыруларын дайындауда өзіндік айтулы орны бар «Жеке ән салу», «Вокал» пәндерінің негізгі талаптары мен ерекшеліктері
85

Замана бұлбұлдары.

(Қазақтың әнші-композиторлары, әнші — орындаушылары туралы әңгіме — очерктер). Алматы, 1975. 464 б. Андатпа - Кітапта Біржан сал, Ақан сері, Жаяу Мұса, Мұхиттардан бастап ән қайраткерлері туралы әңгіме болады
77

Саясында алманың...

Мерей баспасы Алматы 2017 Құрастыраушылар: Нұржан Жанпейісов , Мұрат Әбуғазы
4

ГИПЕР-ПЕРСОНАЖ – ФЕНОМЕН ДРАМАТУРГИИ ИСКУССТВА

В монографии раскрываются сущность, функции и особенности такого феномена драматургии искусства, как гипер-персонаж. Роль гипер-персонажа рассматривается на примерах его включения в произведения литературы, театра, кино, живописи.
4

ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ

В учебном пособии рассматриваются некоторые аспекты такого сложного структурного элемента драматургии, каким является конфликт, а также даются практические рекомендации по конструированию драматургического конфликта в процессе создания аудиовизуального произведения.
4

КОЧУЮЩИЙ В МИРАХ

4

ЭКРАНИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Учебное пособие для студентов факультетов кино и телевидения. – Алматы: КазНАИ им.Т.Жургенова, 2002. – 67 с.
4

СЦЕНАРИЙ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА

Учебное пособие для студентов ВУЗов искусства и культуры – Алматы: АФ НОУ СПбГУП, 2009. – стр.
4

ФЕНОМЕН СОВЕТСКОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО КИНО (ТВОРЧЕСТВО А.А. ЛИТВИНОВА)

В монографии, на примере творчества режиссера А.А. Литвинова,рассматривается советское этнографическое кино, как феномен, фор- мировавшийся в связи с параллельными процессами в этнографической науке и национальной политике СССР на рубеже 1920-х – 1930-х гг.
4

Живое кино: Секреты, техники, приемы

С начала 1990-х гг. кино перешло от фото-химико-механических носителей к электронно-цифровым. Казалось, эта революция случилась в одно мгновение, но на самом деле перемены подступали маленькими шажками
123123

АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ Творческий портрет

Родом из войны Художник и история Экранизация памяти Модели совести Фильмы, поставленные Андреем Тарковским
3454354

 
 
 
Виртуальный ассистент