Арт-менеджмент, продюсерлеу

Эстрада оркестрінің артисі
23.04.2021
Өнертану
24.04.2021

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ

«АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ,ПРОДЮСЕРЛЕУ» БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

    («Продюсерлеу», «Театр менеджменті»)

«Арт-менеджмент» оқу бағдарламасы бойынша толық кәсіби оқу бағдарламасын меңгеріп жатқан талапкерлердің бұған дейінгі білім деңгейі:

-Орта (толық) жалпы білім(өнер саласында 5-7 жылдық білімі болғаны дұрыс);

-Өнер салалары бойынша орта-арнайыбілімі болғаны абзал.

Талапкердің:

-Жалпы білім және интеллектуалдық деңгейі жоғары;

-Шығармашылық және кәсіпкерлік ой-қабылетімейлінше жетілген;

-Музыка, бейнелеу өнері, әдебиет, театр, кинематография салаларынан толыққандысауаты бар;

-Ассоциативті-бейнелі ойлау жүйесі біршама қалыптасқан болуы тиіс;

-Компьютермен жұмыс жасай білуі керек.

 

                       Алдын ала шығармашылық іріктеу:

Талапкерлермен Қазақстандағы заманауи көркемөнер мен мәдениеттің көкейтесті мәселелері бойынша алдын ала әңгімелесу өткізіліп, таңдаған мамандығы туралы түсінік-пайымы пысықталады.

 

Шығармашылық емтихандары:

  1. Арт – жобасының презентациясы

Қойылатын талаптар:

Талапкер емтиханда:

– Жобаның алдын-ала берілген үлгі бойынша (титулдық парақ + 3 беттік компьютерлік мәтін, TimesNewRoman 14 кегель) орындалған жазбаша сипаттамасын;

– PowerPоint (10–15 слайд) бағдарламасында жасалған слайд-шоу және ауызша таныстырылым ұсынады.

Жобаға қойылатын талаптар: ауызша және жазбаша сауатты тіл,  өнер  немесе креативті индустрия саласынан дайындалған жоба, шынайы, тың идея. 

  1. Әңгімелесу /коллоквиум/ (3 сағат).

Қойылатын талаптар:

Әңгімелесу арқылы талапкерлердің жалпымәдени даму деңгейі, әлеуметтік-мәдени қызметке ынталылығы мен бейімділігі, адамдармен өзара дұрыс қарым-қатынас жасай білу қабылеті анықталады. Талапкер қойылған сұрақтардың мазмұнын толық ашуы қажет. Арт-менеджерліктен үміткерлерге қойылар басты талап – мәдениет пен өнер және арт-менеджменттің даму мәселелерінен жан-жақты хабардар болуы қажет. Талапкердің музыка, бейнелеу өнері, әдебиет, театр, кинематография салаларынан айтарлықтай білімі болуы шарт. Танымал суретшілер, композиторлар, әртістер мен орындаушыларды білуі керек. Киноөнер, театр, әдебиет салаларының жанрларын тарқата алуы, аталған өнер түрлерінің тарихын жақсы білгені абзал.

 

«АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОДЮСИРОВАНИЕ»

(«Продюсирование», «Театральный менеджмент»)

 

Предшествующий уровень образования абитуриентов, осваивающих полную профессиональную учебную программу по образовательной программе «Арт – менеджмент, продюсирование»:

          – Среднее (полное) общее образование (желательно при этом иметь 5-7 летнее образование в сфере искусства);

          – Среднее специальное образование по направлениям искусства.

          Абитуриент должен:

          – Обладать высоким общеобразовательным и интеллектуальным уровнем;

          – Обладать творческим и предпринимательским мышлением;

          – Иметь хорошее знание в области музыкального, изобразительного искусства, литературы, театра, кинематографа;

  – Обладать ассоциативно-образным мышлением;

  – Уметь пользоваться компьютером.

Предварительный творческий отбор:

          Абитуриенты проходят предварительное собеседование по проблемам современной художественной культуры и искусства Казахстана, выявление понимания выбранной профессии.

 

Творческие экзамены:

  1. Презентация арт-проекта

Требования:  

Абитуриент предоставляет на экзамен:

– Письменное описание проекта, выполненное заранее по стандартной форме (титульный лист + 3 стр. компьютерного текста, Times New Roman, 14 кегель);

– Устная презентация и слайд-шоу в программе Power Pоint (10-15 слайдов).

Требования к проекту: грамотная устная и письменная речь, проект в области искусства и креативной индустрии, оригинальность идеи, реалистичность.

 

  1. Собеседование /коллоквиум/ (3 часа).

Требования:  

Собеседование выявляет у абитуриентов общекультурный уровень развития, их ориентированность и предрасположенность к социально-культурной деятельности, умение правильно строить отношения с людьми. Абитуриенту необходимо полностью раскрыть содержание заданных вопросов. Абитуриент должен обладать знаниями в области музыки, изобразительного искусства, литературы, театра, кинематографа; знать известных художников, композиторов, артистов, актеров, музыкантов и исполнителей; разбираться в жанрах киноискусства, театра, литературы и знать историю развития всех видов искусства.