АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОДЮСИРОВАНИЕ

КИНОТЕЛЕДРАМАТУРГИЯ
14.03.2018
По факультету «Театральное искусство»:
16.03.2018

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ

«КИНО ЖӘНЕ ТЕЛЕДИДАР» ФАКУЛЬТЕТІ

«АРТ – МЕНЕДЖМЕНТ» БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

«АРТ — МЕНЕДЖМЕНТ»

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АЙМАҒЫ

«Арт-менеджмент» оқу бағдарламасы бойынша толық кәсіби оқу бағдарламасынмеңгеріп жатқан талапкерлердің бұған дейінгі білім деңгейі:

-Орта (толық) жалпы білім(өнер саласында 5-7 жылдық білімі болғаны дұрыс);

-Өнер салалары бойынша орта-арнайыбілімі болғаны абзал.

Талапкердің:

-Жалпы білім және интеллектуалдық деңгейі жоғары,

-Шығармашылық және кәсіпкерлік ой-қабылетімейлінше жетілген,

-Музыка, бейнелеу өнері, әдебиет, театр, кинематография салаларынан толыққандысауаты бар,

-Ассоциативті-бейнелі ойлау жүйесі біршама қалыптасқан болуы тиіс.

-Компьютермен жұмыс жасай білуі керек.

 

 

Шығармашылық емтихандары:

  1. Әңгімелесу (3 сағат)

Қойылатын талаптар:

Әңгімелесу арқылы талапкерлердің жалпымәдени даму деңгейі, әлеуметтік-мәдени қызметке ынталылығы мен бейімділігі, адамдармен өзара дұрыс қарым-қатынас жасай білу қабылеті анықталады. Талапкерлер өздері таңдаған тақырып мазмұнын толық ашып беруі тиіс. Арт-менеджерліктен үміткерлерге қойылар басты талап – мәдениет пен өнер және арт-менеджменттің даму мәселелерінен жан-жақты хабардар болуы қажет. Талапкердің музыка, бейнелеу өнері, әдебиет, театр, кинематография салаларынан айтарлықтай білімі болуы шарт. Танымал суретшілер, композиторлар, әртістер мен орындаушыларды білуі керек. Киноөнер, театр, әдебиет салаларының жанрларын тарқата алуы, аталған өнер түрлерінің тарихын жақсы білгені абзал.

 

  1. Арт-жобаның таныстырылымы:

Талапкер емтиханда:

— Жобаның алдын ала берілген үлгі бойынша (титулдық парақ + 3 беттік компьютерлік мәтін, TimesNewRoman6 14 кегель) орындалған жазбаша сипаттамасын,

-PowerPоint(10–15 слайд)бағдарламасында жасалған ауызша таныстырылым және слайд-шоу ұсынады.

Жобаға қойылатын талаптар: ауызша және жазбаша сауатты тіл,  өнер  немесе креативті индустрия саласынан дайындалған жоба, шынайы, тың идея. 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ «КИНО И ТВ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «АРТ – МЕНЕДЖМЕНТ»

ТРАЕКТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«АРТ – МЕНЕДЖМЕНТ»

Предшествующий уровень образования абитуриентов, осваивающих полную профессиональную учебную программу по образовательной программе «Арт – менеджмент, продюсирование»:

         — Среднее (полное) общее образование (желательно при этом иметь 5-7 летнее образование в сфере искусства);

         — Среднее специальное образование по направлениям искусства.

                   Абитуриент должен:

         — Обладать высоким общеобразовательным и интеллектуальным уровнем;

         — Обладать творческим и предпринимательским мышлением;

         — Иметь хорошее знание в области музыкального, изобразительного искусства, литературы, театра, кинематографа.

         — Обладать ассоциативно-образным мышлением;

          — Уметь пользоваться компьютером.

 

Творческие экзамены:

1.Собеседование (3 часа).

Требования:  

         Собеседование выявляет у абитуриентов общекультурный уровень развития, их ориентированность и предрасположенность к социально-культурной деятельности, умение правильно строить отношения с людьми. Абитуриенту необходимо полностью раскрыть содержание выбранной темы. Основное требование к абитуриентам арт-менеджерам, продюсерам – ориентироваться в проблемах развития культуры и искусства, арт-менеджментаи  продюсирование. Абитуриент должен обладать знаниями в области музыки, изобразительного искусства, литературы, театра, кинематографа. Знать известных художников, композиторов, артистов, актеров, музыкантов и исполнителей. Разбираться в жанрах киноискусства, театра, литературы и знать историю развития всех видов искусства.

  1. Презентация арт-проекта

Абитуриент предоставляет на экзамен:

— Письменное описание проекта, выполненное заранее по стандартной форме (титульный лист + 3 стр. компьютерного текста, TimesNewRoman, 14 кегель);

— Устная презентация и слайд-шоу в программе PowerPоint (10-15 слайдов).

Требования к проекту: грамотная устная и письменная речь, проект в области искусства и/или креативной индустрии, оригинальность идеи, реалистичность.

 

 

 

Виртуальный ассистент