МЕДИАЖУРНАЛИСТИКА 

Аудиоөндіріс
24.04.2021

Медиажурналистика

КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР КАФЕДРАСЫ

МЕДИАЖУРНАЛИСТИКА

Оқуға түсуші жас талапкер:

 1. әдеби шығармалар бұқаралық ақпарат құралдары мен баспасөз беттері жариялап отыратын жаңалықтар және мақалалардан хабардар болу;
 2. Жоғары дәрежелі шығармашылық қиял мен образдап сипаттау ой өрісті;
 3. Қоғамдық, саяси оқиғаларды қорытып, құжаттар мен адамдармен жұмыс жасай білуі, компьютер мен мемлекеттік тілді жетік меңгергендігі, ұйымдастырушылық шеберлігіне қойылатын талаптарға сай болу:
 4. Ақпараттық технологияларды қолдана отырып өзекті болып жатқан оқиға, жайттарға өз көзқарасын қалыптастыра алу;
 5. Көптілдік ортада іскерлік (кәсіби) коммуникация саласындағы құзыреттіліктерді көрсете алады, сондай- ақ әлемнің ортақ мәдениетіне өзіндік көзқарасы қалыптасқан, сондай-ақ әлемнің ортақ мәдениетіне көзқарасы бар.

 

Талапкердің медиа журналисті  қалыптастыру үшін қажетті келесі мәліметтер болуы керек:

 • жоғары жалпы білімі және зияткерлік деңгейі болу керек;
 • жақсы есту қабілеті және ырғақты мінсіз сезе білуі керек;
 • ассоциативно-бейнелі ойлау қабілеті болуы керек;
 • музыкалық өнер, әдебиет, театр, кинематография саласында жақсы білімі болуы керек;
 • орта мектеп көлемінде қазақ тілі, әдебиетті жақсы меңгеру;
 • компьютерді қолдана білу;

Талапкердің шығармашылық әлеуетімен алдын ала танысу:

 • Жарияланған мақалалары, шығарған туындылары (өлең шумақтар, әңгіме, поэзия, монолог және т.б. )
 • келесі жанрда түсірілген фотосуреттер ұсынылады: пейзаж, портрет, натюрморт, гипсті бюст, интерьер, архитектуралық суреттер, спорт және қоғамдық-әлеуметтік фоторепортаждар. Жанрлары әркелкі фотожұмыстардың саны 5-тен кем болмауы керек, көлемі 13х18 см-ден аспауы тиіс.

Алғашқы шығармашылық конкурстан өткен талапкерлер негізгі емтиханға жіберіледі.

 

Шығармашылық емтихандар:

1.Жазбаша жұмыс (3 сағат). Талаптар:

        Талапкерлерге Қазақстанның бүгінгі тіршілігіндегі актуалды және БАҚ, телевизия төңірегіндегі үш тақырып ұсынылады. Олар үш тақырыптың бірін тандап, оны барынша ашуға тырысуы керек. Жұмыс көлемі бес бет.

Медиа жұмысты талдау (тәжірбиелік жұмыс):

Берілген тақырып бойынша фото -видео коллаж жасау -5 сағат;

Талаптар

Абитуриент тәжірибе түрінде:

 • фотопавильонда және көшеде жарықтандыру мен композиция бойынша тапсырмаларды орындау;
 • Берілген тақырыпты толық ашу;
 • фотоаппаратпен жұмыс істеу икемділігі мен жарықтың қандай түрлерін білетінін көрсетіп, кадрды құру дағдысын, осыған қандай тәсілдердің көмегімен жететінін танытуы қажет.
 1. Ауызша емтихан (билет бойынша).

Талаптар:

     Талапкердің жан-жақтылығы, ой өрісінің тереңдігі, энциклопедиялық білім алу мүмкіншілігі, аудиовизуалды саланы (телевизия, мультимедия) елестете алу  дәрежесін айқындау мақсатында сұрақтар беріледі.

 

Портфолио бойынша

Талаптар:

 • Мақалалары;
 • Шығармашылық еңбектері;
 • Марапаттары;
 • Фото және видео материалдарын және т.б. еңбектері болуы қажет.

   Шығармашылық емтиханда талапкер өзімен бірге 2 шарик қаламы  болуы керек. Мөр басылған жазу қағазының парақтарын академия береді.

Талапкерге жазбаша емтихан жұмысына қол қоюға, қандай да бір белгілер қоюға тыйым салынады. Қойылған қолдар, бөгде белгілер, бар жұмыстарды пәндік комиссиямен  қаралмайды.

 

КАФЕДРА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

 1. Цель и задачи проведения экзамена

Целью вступительного экзамена является определение уровня знаний и практической подготовленности к обучению поступающих в творческое отделение для выявления наиболее подготовленных претендентов.

Задачи вступительного экзамена:

МЕДИАЖУРНАЛИСТИКА

 1. Поступающий должен иметь навыки литературного творчества, обладать хорошими знаниями в области средств массовой информации, телевидения и медиа.
 2. Должен обладать высоким уровнем творческой фантазии и образного мышления, ясностью в изложении материала, хорошо ориентироваться в современной мировой общественно-политической ситуации, уметь работать с людьми и документами, иметь навыки организационной работы.
 3. Должен уметь пользоваться компьютером, знать государственный язык. Может демонстрировать компетенции в сфере делового (профессионального) общения в полиязычной среде, а также имеет собственное представление об общей культуре мира, а также представление об общей культуре мира

 

Предварительный творческий конкурс:

 • Опубликованные статьи, опубликованные произведения (строфы, рассказы, стихи, монологи и т.д.)
 • рекомендуются фотографии следующих жанров: пейзаж, портрет, натюрморт, гипсовый бюст, интерьер, архитектурные снимки, спортивные и социальные фоторепортажи. Количество фоторабот разного жанра должно быть не менее 5шт., размер не должен превышать 13х18 см.

Абитуриенты, прошедшие первый творческий конкурс, будут направлены на основной творческий  экзамен.

 

Творческие экзамены:

 1. Письменная работа (3 часа).

Требования

Абитуриентам предоставляется на выбор 3 темы, в которых освещаются актуальные вопросы современной жизни Казахстана, проблемы телевидения и средств массовой информации. Объем работы 5 страниц.

 

Анализ медиа работы (практическая работа):

Создание фото-видео коллажа на заданную тему – 5 часов;

Требования:

 • демонстрировать гибкость в работе с камерой и знать типы освещения;
 • продемонстрировать навыки кадрового обеспечения;
 • соблюдение пропорции;
 • тональный разбор;
 • демонстрация практических навыков.

 

 1. Устный экзамен (по билетам).

Требования

     Выявляется общий образовательный уровень поступающего, его творческий потенциал, знания, представления об аудиовизуальной сфере (телевидение, мультимедиа). Абитуриент должен иметь представление о будущей профессии; разбираться в вопросах современной культуры и искусства; аргументировано обосновать свое видение будущей творческой работы; объяснить логику выполнения своих работ, представленных на предварительный конкурс и написанной в ходе творческого экзамена.

 

Портфолио

Требования

Абитуриент должен предоставить свои творческие работы.