МЕДИА И ГЕЙМ ТЕХНОЛОГИЯ

КАФЕДРА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

 1. Цель и задачи проведения экзамена

Целью вступительного экзамена является определение уровня знаний и практической подготовленности к обучению поступающих в творческое отделение для выявления наиболее подготовленных претендентов.

Задачи вступительного экзамена:

 1. Определение уровня осведомленности о гейм индустрий ;
 2. выявить у абитуриентов уровень творческой фантазии и образного мышления;
 3. определить уровень ясности в изложении материала, хорошо ориентироваться в современной мировой общественно-политической ситуации, уметь работать с людьми и документами, иметь навыки организационной работы.
 4. Способность формировать собственную точку зрения на актуальные события и вещи с помощью информационных технологий.
 5. Может демонстрировать компетенции в сфере делового (профессионального) общения в полиязычной среде, а также имеет собственное представление об общей культуре мира, а также представление об общей культуре мира.

 

2.Творческие экзамены

 1. Письменная работа 3 часов
 2. Анализ медиа работыплэйтестинг – 3 часов;
 3. Портфолио
 4. Коллоквиум

Требования, предъявляемые к экзамену «Письменная работа»

Абитуриенты  должны создать 15-минутный игровой сценарий в заданное время и провести плэйтестинг среди претендентов.

Требования:

— творческоее воображения и визуальное описания;

— структурный план игры;

— инновационные идеи;

— выполнение всего объема поставленной задачи.

 

Требования, предъявляемые к экзамену Анализ медиа работы (3 часа)

Требования:

 • демонстрировать гибкость в работе с камерой и знать типы освещения;
 • продемонстрировать навыки кадрового обеспечения;
 • соблюдение пропорции;
 • тональный разбор;
 • демонстрация практических навыков.

 

КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР КАФЕДРАСЫ

МЕДИА ЖӘНЕ ГЕЙМ ТЕХНОЛОГИЯ

 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері

Қабылдау емтиханының мақсаты – оқуға түсушілердің білім деңгейін және оқуға практикалық дайындығын анықтау болып табылады.

Қабылдау емтиханының міндеттері:

 1. Оқуға түсуші жас талапкер шығармашылық қабілеттері, ақпараттық технологиялар саласындағы жаңалықтарды, ақпараттық техника құралдарын меңгергенін анықтау ;
 2. Жоғары дәрежелі шығармашылық қиял мен образдап сипаттау ой өрісін анықтау;
 3. Графикалық планшет пен бағдарламалық жасақтаманы қолдана білуі, мемлекеттік және ағылшын тілдерін анықтау.

Алғашқы шығармашылық байқау

Алғашқы шығармашылық байқауға

 • келесі жанрда түсірілген фотосуреттер ұсынылады: пейзаж, портрет, натюрморт, гипсті бюст, интерьер, архитектуралық суреттер, спорт және қоғамдық-әлеуметтік фоторепортаждар. Жанрлары әркелкі фотожұмыстардың саны 5-тен кем болмауы керек, көлемі 13х18 см-ден аспауы тиіс.
 • 2D, 3D modelling
 • Computer art graphics

Алғашқы шығармашылық конкурстан өткен талапкерлер негізгі емтиханға жіберіледі.

 

2.Шығармашылық емтихандар:

 

 1. Жазбаша жұмыс (3 сағат).
 2. Медиа жұмысты талдау (3 сағат)
 3. Портфолио.
 4. Коллоквиум

 

«Жазбаша жұмыс» емтиханына қойылатын

Талаптар:

Талапкер берілген  уақытта 15 минуттық ойын сценарийін  жасап шығып, талапкерлер арасында плэйтестинг жасау.

Талаптар:

 • Шығармашылық қиял мен образдап сипаттау ой өрісі;
 • сюжет құрылымдық құрастыру;
 • жаңашылдық;
 • тапсырманың барлық көлемін орындау.

 

«Медиа жұмыс» (3 сағат) емтиханына қойылатын талаптар

Талапкер  берілген тапсырма бойынша жарықтандыру мен композиция бойынша жалпы көріністің шешімін табу (раскадровка, анимация).

Талаптары:

 • сурет салу (гаджет) икемділігі мен жарықтың қандай түрлерін білетінін көрсету;
 • кадрды құру дағдысын, осыған қандай тәсілдердің көмегімен жететінін танытуы қажет.
 • анимация механикасын бақылаушылық қасиетін қолдану.

 

«Портфолио» -ға  қойылатын талаптар

 • Шығармашылық еңбектері;
 • Марапаттары;
 • Фото және видео материалдары.

Мөр басылған жазу қағазының парақтарын академия береді.

Талапкерге жазбаша емтихан жұмысына қол қоюға, қандай да бір белгілер қоюға тыйым салынады. Қойылған қолдар, бөгде белгілер, бар жұмыстарды пәндік комиссиямен  қаралмайды.

 1. Ауызша емтихан (билет бойынша).

Талаптар:

     Талапкердің жан-жақтылығы, ой өрісінің тереңдігі, компьютерлік графика  мүмкіншілігі, аудиовизуалды саланы (телевизия, мультимедия) жұмыс жасай алу және ойын дизайнында  дәрежесін айқындау мақсатында сұрақтар беріледі.