ВОКАЛИСТ ЭСТРАДЫ

Артист эстрадного оркестра
23.01.2018
РЕЖИССУРА ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
24.01.2018

«МУЗЫКАЛЫҚ ӨНЕР» ФАКУЛЬТЕТІ

«ЭСТРАДА ӨНЕРІ» БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

«ЭСТРАДА ВОКАЛИСТІ» БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АЙМАҒЫ

 

6В0210 «Эстрада өнері» білім беру бағдарламасы бойынша талапкерлердің дайындық деңгейіне қойылатын негізгі талаптар:

Оқуға түсушінің толық орта музыкалық білімі (колледж) болуы тиіс. Бірыңғай жағдайда қабылдау комиссиясы мен әкімшіліктің шешімі бойынша вокалдық және әртістік қабілеті аса көрнекті талапкерлердің толық орта білімі туралы (11-12 кластық орта мектеп) және музыкалық мектеп (7 жылдық) аттестаты жеткілікті болуы мүмкін. Сондай-ақ, қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеру, компьютермен жұмыс істей білу қажет. Талапкердің бойы 165 см-ден жоғары болу керек.

 

Талапкердің эстрадалық әнші болуы үшін келесі қажетті дағдылары болуы тиіс:

 1. тамаша дауыспен, кәсіби-сау және әбден қалыптасқан дауыс аппаратымен;
 2. жеткілікті музыкалық және орындаушылық дарындылығы бар;
 3. вокалдық жұмысқа кедергі келтіретін тұрақты сөйлеу ақауларының болмауы;
 4. ағзамен, тұрақты жүйке жүйесімен, жақсы көрініспен және кәсіби жұмысқа кедергі келтіретін физикалық кемшіліктердің болмауымен байланысты.

Талапкердің түсінігі болуы тиіс:

— қазіргі заманғы эстраданың негізгі бағыттары туралы;

— қазақ эстрадалық өнерінің негізін қалаушылар туралы;

— жалпы және отандық эстрадалық тарихты білу:

белгілі қазақ және шетелдік әншілер шығармашылығын.

заманауи қазақ эстрада тілінің жай-күйін талдау.

— қазіргі қазақ әндері мен

әлемдік шлягерлерлерді орындау.

 

 

Шығармашылық емтихандар:

 1. Бағдарламаның орындалуы
 2. Музыкалық-теориялық пәндер бойынша емтихан (теория, сольфеджио))

 

1-ші емтиханға қойылатын талаптар-

мамандығы Эстрадалық вокал:

Бағдарламаны орындау, эстрадалық жанрдың 3-4 туындысын, оның бірі міндетті түрде қазақ тілінде болуы тиіс.

Бағдарламаны орындау кезінде оқуға түсуші:

 1. таза интонациялық негіз;
 2. бағдарламаны тұрақты дыбыспен, ырғақпен,таза музыкалық, декламациялық, мәнерде орындау;

би элементтерін қолдана отырып жақсы әртістік дағдылар көрсету;

 

2-ші емтиханға қойылатын талаптар —

Музыкалық-теориялық пәндер (Музыка теориясы, сольфеджио):

 

 1. 3 түрлі (табиғи, гармонияалық, мелодиялық) мажорлық және минорлы гаммаларды дауыспен айту.
 2. Ладтың диатоникалық сатыларын есту арқылы анықтау.
 3. Диатоникалық және тән интервалдарды есту арқылы анықтау.
 4. Есту арқылы мажорлық және минорлы үшдыбыстықтарды, кішірейтілген және үлкейтілген үшдыбыстықтарды анықтау.
 5. Есту арқылы Mdur7(D7), Mmoll7(SII7), Mум7 и Ум7 (DVII7) алмасуларымен анықтау.
 6. Гармоникалық айналымның түрлерін есту арқылы анықтау (плагалдық, автентическалық, толық, үзілген және т. б.), аккордтық тізбектерді, мысалы:

T-S6/4-D6/5-T-S6K6/4-D7-T.

 1. Музыкалық үлгіні парақтан әуендетіп оқу.

 

Факультет “Музыкальное искусство”

Образовательная программа «Искусство эстрады»

Траектория образователной программы «Вокалист эстрады»

 

Основные требования к уровню подготовки абитуриентов по образовательной программе 6В0210 «Искусство эстрады»:

Поступающий обязательно должен иметь среднее музыкальное образование (колледж). На усмотрение приёмной комиссии и администрации исключением могут стать претенденты, обладающие выдающимися вокальными и артистическими данными, имеющие аттестат о полном среднем образовании (общеобразовательная школа 11-12 классов) и музыкальной школы (семилетки). А также абитуриент должен владеть казахским, русским, английским языками и уметь работать с компьютером. Рост от 165 см и выше.

 

Абитуриент должен обладать следующими необходимыми для формирования эстрадного певца данными:

 1. отличным голосом, профессионально- здоровым и вполне сформировавшимся голосовым аппаратом;
 2. достаточной музыкальностью и наличием исполнительской одарённости;
 3. отсутствием стойких речевых дефектов, мешающих вокальной работе;
 4. здоровым организмом, устойчивой нервной системой, хорошей внешностью и отсутствием физических недостатков, мешающих профессиональной работе.

 

Абитуриент должен иметь представление:

— об основных направлениях  современной эстрады;

—  об основоположниках казахского эстрадного искусства;

         — знать всеобщую и отечественную историю эстрадного

                      искусства, творчество известных казахских и

                      зарубежных певцов.

         уметь анализировать состояние современной казахской

                     эстрады.

         — иметь навыки исполнение современных казахских песен и

                     мировых шлягеров.

 

Творческие экзамены:

 1. Исполнение программы
 2. Экзамен по музыкально- теоретическим дисциплинам (теория, сольфеджио)

 

Требования, предъявляемые к 1-му экзамену-

 специальность Эстрадный вокал:

 

Исполнение программы 3-4 произведений эстрадного жанра, одно из которых обязательно должно быть на казахском языке.

При исполнении программы поступающий должен показать:

 1. чистую интонационную основу;
 2. устойчивый звук, ритмичное, музыкальное, декламационное, выразительное исполнение программы;
 3. хорошие артистические данные с использованием танцевальных элементов

 

Требования, предъявляемые ко 2-му экзамену-

Музыкально – теоретические дисциплины (Теория музыки,  сольфеджио):

 

 1. Спеть мажорные и минорные гаммы 3-х видов (натуральный, гармонический, мелодический).
 2. Спеть и определить на слух диатонические ступени лада.
 3. Определить на слух диатонические и характерные интервалы.
 4. Определить на слух мажорные и минорные трезвучия и обращения, уменьшённые и увеличенные трезвучия в основном виде.
 5. Спеть и определить на слух Mdur7(D7), Mmoll7(SII7), Mум7 и Ум7 (DVII7) с обращениями.
 6. Определить на слух разновидности гармонических оборотов (плагальный, автентический, полный, прерванный и т.п.), аккордовые последовательности, например:

T-S6/4-D6/5-T-S6-K6/4-D7-T.

 1. Чтение мелодии с листа.

 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальный ассистент