СКУЛЬПТУРА

«РЕКЛАМНАЯ ГРАФИКА»
26.01.2018
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
29.01.2018

СКУЛЬПТУРА

Поступающий желательно должен иметь средне-специальное образование (колледж) или художественное образование (худ. школа).

Абитурент должен обладать высоким интеллектуальными и общеобразовательным уровнем, представить глубокие знания и верно ориентироваться в области теории изобразительного искусства, владеть законами реалистического отображения изображаемых объектов, грамотно применяя элементарные технические навыки.

Абитуриенты, поступающие на художественное направление, должны обладать следующими способностями:

 • абитурент должен обладать высоким интеллектуальным и общеобразовательным уровнем;
 • представить глубокие знания и верно ориентироваться в области теории изобразительного искусства;
 • профессионально владеть законами реалистического отображения изображаемых объектов, граматно применяя элементарные технические навыки.

Предварительный творческий отбор:

На конкурс принимаются художественные работы, выполненные в разных жанрах, и в количестве не менее 10 работ. На основании представленных работ решается вопрос о допуске к основным творческим экзаменам.

Творческие экзамены:

 1. Рисунок

Рисунок: Обнаженная натура

Предъявляемые требования:

 • композиционное размещение изображаемого объекта на листе;
 • найти конструктивно-пропорциональные движения натуры;
 • сделать конструктивный и узловой анализ частей фигуры человека;
 • подойти к подобранному тоновому разбору от общего к частному;
 • завершить работу с подробной характеристикой образа.
 1. Композиция. Скульптура

Предъявляемые требования к композиции:

 • ясность: замысла, в раскрытии и решении темы;
 • грамотное: композиционное, пластическое, образное решение;
 • степень: завершенности выполняемой работы.

Предъявляемые требования к скльптуре:

 • наличие вкуса композиционного построения скульптуры;
 • понимание пространственного построения формы в скульптуре;
 • наличие видения пропорции в построении скульптуры;
 • наличие пластических качеств в построении скульптуры;
 • наличие образного мышления и наличие вкуса в построении пространственной скульптуры.
 • грамотное композиционное решение;
 • грамотная передача пропорций, пластики, движения фигуры;
 • степень завершенности этюда, с учетом проработки деталей и сходства с характером модели; (голова, руки).

 

«Мүсін»

Мүсін мамандығына түсем деген талапкерлердің міндетті түрде мамандық бойынша арнайы орта білімі (колледж, көркемсурет мектебі) болуы шарт. Қабылдау комиссиясының, академия әкімшілігінің қарауына сәйкес ерекше жағдайда, алғашқы суреттен практикалық дайындығы (бейнелеу өнері студияларын біріктірген) бар және орта білімді дарынды талапкерлер түсе алады, егер олардың көрсеткен жұмыстары іріктеу комиссиясы тарапынан жоғары бағаланып, мақұлданса.

Мүсін мамандығына түсуші талапкерлер төмендегідей қабілеттерге ие болуы керек:

— талапкер жоғары интеллектуалды және жалпы білім деңгейде болу;

— терең білімін көрсетуі, бейнелеу өнері теориясын меңгеру;

— шынайы (реалистік) тұрғыда бейнелеп көрсету заңдарын, қарапайым техникалық дағдыларды сауатты қолдана отырып, кәсіби қолдана білуі қажет.

 • практика жүзінде сурет салу шеберлігін, мүсінді сомдау қабілетін айқын көрсете алу керек.

Алдын ала шығармашылық байқау:

Сайысқа әртүрлі (тақырыпта) жанрда 10 жұмыстан кем емес көркем – суреттер қабылданады. Көрсетілген суреттерге сәйкес негізгі шығармашылық емтихандарға жіберілу шешімі қарастырылады.

Шығармашылық емтихандар:

 1. Сурет

Сурет: жалаңаш тұлға көрінісі

Қойылатын талаптар:

 • бейнеленудегі нысандарды қағаз бетіне композициялық тұрғыда орналастыру;
 • нақнұсқаның құрылымды өзара-өлшемдік қозғалыстарын табу;
 • адам тұлғасының буындарының құрылымдарына сараптама жасау;
 • жалпы реңнен нақты реңдерге көшу;
 • жұмыстың нақты мінездемесін бейнелеп көрсетіп аяқтау.
 1. Композиция. Мүсін

Композиция: Берілген тақырыпқа композиция орындау:

Қойылатын талаптар:

 • тақырыптың нақты ойын ашып көрсететін шешімін табу;
 • композицияның сауатты пластикалық образының шешімі;
 • жұмысты бітіру деңгейі;
 • композициядағы қарама-қарсылы реңдермен жарық көлеңкелердің жалпы түстік өзара қатынастарын көрсетіп беру;
 • негізгілердің нақты бөлшектерін салып шығу жұмысын аяқтау және заттардың құралын анықтау.

Мүсінге қойылатын талаптар:

 • мүсіннің композициялық құрлымын айқындау талғам бойынша орналастыру;
 • мүсіндегі форманың құрлымдық ара – қашықтықтарды түсіне білу;
 • мүсіндегі құрлымның өзара өлшемдіктерін көре білу;
 • мүсіннің құрастыруына пластикалық қасиетімен толықтыруы;
 • мүсіннің аумақтық құрлымның бейнелік ойын нақты талғамман ашып көрсету.
 • сауатты композициялық шешім;
 • тұлғаның қимылын, пластикасын, пропорциясын сауатты көрсете білу;
 • этюдтің аяқтау деңгейі бөлшектерді шыңына жеткізу есебімен (бас, қол).
Виртуальный ассистент