ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

СКУЛЬПТУРА
26.01.2018
ТЕАТРОВЕДЕНИЕ
29.01.2018

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

 «ӨНЕРТАНУ» ФАКУЛЬТЕТІ

«ӨНЕРТАНУ» БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

6В02116-1«ӨНЕРТАНУ» БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АЙМАҒЫ

 

Талапкердің толық орта білімі болу керек. Оқуға тапсырушы әлем және қазақ бейнелеу өнерінің тарихы жайлы біліммен қаруланып, қазіргі заманғы көркемөнер жайлы ой талғамдарын өз алдына жеткізе білуге, көркемөнер туындыларын талдаудың алғашқы машықтарын игеруге міндетті. Сонымен қатар жалпы білімі мен ойлау қабілеті жоғары және әлем және Қазақстан бейнелеу өнері, әдебиет, театр және кино өнері бойынша жалпы көркемдік білімі болуы керек. Компьютер тілін меңгеріп, мемлекеттік тілде жетік білуіқажет.

 

І. Оқуға түсуші үміткердің білім деңгейіне қойылатын талаптар:

       Хабары  болуы керек: өнертанудың негізгі салаларынан;бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрларының даму сипатынан;бейнелеу өнерінің негізін қалаған танымал тұлғалар шығармашылығынан;

       Білуі шарт:әлемдік және отандық бейнелеу өнерінің жалпы тарихын, қалыптасу және даму заңдылықтарын, суретшілердің шығармашылық үрдіс ерекшеліктерін, әлем және қазақ бе       йнелеу өнері тарихынан танымал  кескіндемешілердің, мүсіншілер мен графиктердің, қолөнершілердің шығармашылықтарын;

       Қабілетті:жеке өнер туындыларынаформальдық талдаулар жасауға; қазақ бейнелеу өнерінің бүгінгі жағдайына пікір айтуға; әлемдік және қазақ бейнелеу өнері туындыларын сипаттауға және салыстырмалы талдаулар жасауға.

         Дағдысы  бар: заманауи өнер туындыларын жеке көзқараспен талдау жасауға, қазақ бейнелеу өнерін  өнертану салалары аясында тұжырымды бағалауға, бейнелеу өнері  мәселелері бағытында пікірталас жүргізуге.

 

 

Шығармашылық емтихандар:

  1. Жазбаша емтихан (4сағ). Бейнелеу өнерінің жекелеген туындыларын (кескіндемелік туынды, мүсін, графикалық парақ) сипаттау және талдау. Талдау мазмұны образды, идеяны, тақырып пен сюжетті сипаттаудан және көркем туындының жанрлық ерекшелігін, материал мен орындау техникасын анықтаудан тұрады.
  2. Ауызша емтихан (билет бойынша). Талапкердің бейнелеу өнері, кино өнері, театр, әдебиет, салаларынан жалпы білім деңгейі айқындалады.

 

Жазбаша емтихан талаптары:

Талапкерлер жазбаша емтиханға таңдап алған бейнелеу өнері туындысын түсінудің өзіндік пікірін білдіріп, бейнелеу өнерінің тарихы бойынша жеткілікті білім деңгейін көрсетіп, заманауи көркемөнер үрдісінен хабардар болып, кескіндемешінің, мүсіншінің, график пен сәулетшінің шығармашылық әдістерінің ерекшеліктерін біліп, ойын логикалық тұрғыда еркін жеткізіп, ұстанымын сенімді дәлелдей алуы қажет.

Жұмыс көлемі – 3 бет.

     

Ауызша  емтихан талаптары:

Билет сұрақтарына және қосымша сұрақтарға жауаптар кезінде ескеріледі:

  • Қазақ және әлем бейнелеу өнерінің негізгі өнер ескерткіштерін;
  • Бейнелеу өнерінің жекелеген туындыларына талдау жасай білуге;
  • Қазақ және әлем бейнелеу өнеріндегі жетекші тұлғалардың шығармашылығымен таныс болу;
  • Көркемөнер саласындағы елеулі оқиғалары мен құбылыстар жайында ауызша пікір айта алуы керек.

 

 

ФАКУЛЬТЕТ «ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»

ТРАЕКТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    

                6В02116-1 «ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»

Основные требования к уровню подготовки абитуриентов по образовательной программе 6В02116 «Искусствоведение», трактория — 6В02116-1«Искусствоведение»:

Поступающий обязательно должен иметь полное среднее образование. Должен обладать высоким общеобразовательным и интеллектуальным уровнем, искусствоведческим вкусом, иметь хорошие знанияв области истории миравого искусства, казахского изобразительного искусства, современное искусства, литература, театральному и киноискусству мира и Казахстана.Должен владеть начальными навыками анализа художественных произведений. Также необходимо иметь общее художественное образование по изобразительному искусству.В совершенстве владеть государственным языком (казахским) и уметь работать с компьютером.

Абитуриент должен

знать: основные области искусствоведения; виды и жанры в изобразительном искусстве; творчество известных личностей, основателей изобразительного искусства.;

знать: общую историю мирового и отечественного изобразительного искусства, закономерности становления и развития, особенности творческого процесса художников, творчество известных живописцев, скульпторов и графиков из истории мира и казахского искусства, ремесленников.;

способен: проводить формальные анализы отдельных произведений искусства; комментировать современное состояние казахского изобразительного искусства; описывать и сравнивать произведения мирового и казахского изобразительного искусства.

имеет навыки: самостоятельного анализа современных произведений искусства, оценки выводов в области искусствоведения казахского изобразительного искусства, проведения дискуссий по вопросам изобразительного искусства.

 

Творческие экзамены:

  1. Письменный экзамен (4 часов). Описание и анализ отдельных произведений изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика). Содержание анализа состоит из описания образа, идеи, темы и сюжета и определения жанровых особенностей художественного произведения, материала и техники исполнения.
  2. Устный экзамен (по билетам).

Определение уровня знаний абитуриента о изобразительном искусстве, киноискусстве, театре, литературе.

Требования, предъявляемые к письменному экзамену:

Абитуриенты должны выражать свое мнение о произведении изобразительного искусства, выбранном на письменный экзамен, демонстрировать достаточный уровень знаний по истории изобразительного искусства, быть в курсе современных художественных процессов, знать особенности творческих методов живописца, скульптора, графика и архитектора, логически свободно доводить мысль и убедительно аргументировать свою позицию.

Во время экзамена уделяется внимание уровню литературного языка, интересу к профессии.

Объем работы-3 страницы.

Требования, предъявляемые к устному экзамену:

При ответах на вопросы билета и дополнительные вопросы

учитывается:

— Основные памятники казахского и мирового изобразительного искусства;

— Уметь анализировать отдельные произведения изобразительного искусства;

— Знакомство с творчеством ведущих личностей казахского и мирового изобразительного искусства;

— Устное мнение о значительных событиях и явлениях в области искусства.

 

 

 

 

 

 

Виртуальный ассистент