КИНОТЕЛЕДРАМАТУРГИЯ

НАРОДНОЕ ПЕНИЕ
13.03.2018
АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОДЮСИРОВАНИЕ
14.03.2018

КИНОТЕЛЕДРАМАТУРГИЯ

ТРАЕКТОРИЯ КИНОТЕЛЕДРАМАТУРГИЯ

 

 1. 1. Цель и задачи проведения экзамена

Цель вступительных экзаменов – выявление степени интереса абитуриентов к профессии, а также уровня знаний абитуриентов об истории киноискусства, его основных видов и направлений, о творчества известных кинематографистов и драматургов.

Задачи вступительных экзаменов:

— оценка уровня подготовленности абитуриентов по истории развития всех видов искусства, истории мирового и казахского театра и кино, литературы;

— определение наличия знаний основных идей и темы творческой письменной работы (оригинальный текст, рассказ, стихотворение, сценические представления), мировоззренческого взгляда и характера героя; эволюции жанров и жанров кинодраматургического произведения;

— определение уровня знаний у абитуриентов в устной аналитической и письменной работе по истории искусства, кинопроизведений современного периода, определение способности к конкретному и концептуальному изложению своих мыслей;

— определение соответствия уровня подготовленности абитуриентов к проведению дискусий по вопросам киноискусства, соответствие всем требованиям, предъявляемым к абитуриентам в целом, интереса к профессии, в частности;

— оценивать знания о закономерностях драматургии; развитии современных кинематографических и драматургических процессов; произведениях классической и современной драматургии; особенностях творческого процесса в кинематографе; творчестве известных кинодраматургов;

— выявление способности к проведению содержательного и структурного анализа отдельных фильмов, пьес; оценивания современного состояния казахского кино, национальной кинодраматургии; определять способность сравнительного анализа произведений мирового и казахского кино;

— выявление способности к самостоятельному подходу к современным фильмам, драматическим произведениям, оценке концепции казахского кино в области искусствоведения, дискуссии по актуальным проблемам кинодраматургии.

                      

Абитуриент должен иметь представление:

 1. Творческие экзамены:
 2. Письменный экзамен (4 часа). Учитывается уровень понимания идейного замысла и особенностей драматургического построения рассказа.
 3. Устный экзамен (по билетам). Определение уровня знаний абитуриента о драматургии, киноискусстве, театре, изобразительном искусстве, литературе.

 

Требования, предъявляемые к письменному экзамену:

Абитуриент должен понимать ключевую идею письменной работы, в которой должен присутствовать свой художественный взгляд на мир человека и мир природы. В письменных работах выявляются степень литературной одаренности и интерес абитуриента к выбранной специальности.

 

Требования, предъявляемые к устному экзамену:

Абитуриент должен знать:

 • Закономерности развития драматургии;
 • Современный кинематографический и драматургический процесс;
 • Творчество известных писателей и драматургов в истории мировой и казахской литературы;
 • Темы и сюжеты пьес;
 • Направления современной казахской кинодраматургии.

 

«КИНОТЕЛЕДРАМАТУРГИЯ» ТРАЕКТОРИЯСЫ БОЙЫНША:

 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері

      Қабылдау емтихандарының мақсаты – талапкердің әдебиет, кино мен театр өнерінің тарихынан, негізгі салаларынан, танымал киногерлер мен драматургтердің шығармашылығы бойынша білім деңгейін және мамандыққа деген қызығушылығын айқындау.

 

Қабылдау емтихандарының міндеттері:

 

— өнер салаларының барлық түрлерінің даму тарихынан, әлемдік және қазақ театры мен киносының тарихынан, әдебиеттен талапкердің дайындық деңгейін бағалау;

— шығармашылық жазба  жұмыстың (арнайы жазылған түпнұсқа мәтін, әңгіме, өлең, сахналық көріністер) мазмұнындағы негізгі идеясы мен тақырыбынан, кейіпкердің дүниетанымдық көзқарасы мен мінез-құлқы; кинодраматургиялық шығарма жанрлары мен жанрлар эволюциясынан білімі болуын айқындау;

— ауызша талдау және жазба жұмыстарында талапкерлерден өнер тарихынан, жаңа кезеңдегі кинотуынды материалдарынан білім деңгейін айқындау, өз ойын нақты әрі тұжырымды жеткізу қабілетін анықтау;

— талапкердің кәсіби мамандыққа қызығушылығы мен оның кино өнері мәселелері бағытында пікір-талас жүргізуге дайындық деңгейінің сәйкестігін, үміткерлерге қойылатын барлық талаптарға сай екендігін анықтау;

— драматургиялық шығарма заңдылықтарын; заманауи кинематографистік және драматургиялық  үрдістер дамуын; классикалық және  қазіргі кезең драматургиялық шығармалары; кинематографтағы шығармашылық үрдіс ерекшеліктері; танымал кинодраматургтер шығармашылықтары жайлы білімін бағалау;

жеке фильмдерге мазмұндық және құрылымдық, пьесаларға талдаулар жасауға; қазақ киносының, ұлттық кинодраматургияның  бүгінгі жағдайына пікір айтуға; әлемдік және қазақ киносының туындыларына салыстырмалы талдаулар жасай алу қабілетін айқындау;

заманауи фильмдерге, драмалық шығармаларға жеке көзқараспен талдау жасауға, қазақ кино өнерін  өнертану салалары аясында тұжырымды бағалауға, кинодраматургияның өзекті  мәселелері бағытында пікір-талас жүргізу қабілеттерін айқындау.

 

 

 1. Шығармашылық емтихандар

   

 1. Жазбаша емтихан (4 сағат). Әңгіме құрастырудың драматургиялық заңдылықтарын меңгеру деңгейі мен көркем мәтін құрастырудағы қабілеті ескеріледі.
 2. Ауызша емтихан (билет бойынша) Талапкердің жеке қабілетін және өнер мен мәдениет, әдебиет саласынан білім деңгейін, ойлау қабілеттерін айқындайтын сұрақтар төңірегінде өткізіледі. 

Жазбаша емтиханға қойылатын талаптар:

  Талапкердің еркін тақырыпқа жазған көркем шығармасында кейіпкердің ішкі дүниетанымына көзқарасы және қоршаған ортаны тұтастықта қабылдау қабілеті көрінуі тиіс. Жазбаша жұмыстарды бағалауда талапкердің әдеби тіл қабілетінің деңгейіне, мамандыққа деген қызығушылығына  мән аударылады.

Ауызша емтиханға қойылатын талаптар:

  Ауызша емтихан барысында талапкердің ойлау өрісі және таңдап отырған мамандығының әлеуметтік, эстетикалық қажеттілігі бойынша білім деңгейі анықталады.