КИНОТЕЛЕДРАМАТУРГИЯ

НАРОДНОЕ ПЕНИЕ
13.03.2018
АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОДЮСИРОВАНИЕ
14.03.2018

«ӨНЕРТАНУ» ФАКУЛЬТЕТІ

«ӨНЕРТАНУ» БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

6В02116-4 – «КИНОТЕЛЕДРАМАТУРГИЯ» БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АЙМАҒЫ

 

Талапкердің толық орта білімі болу керек. Жалпы білімі мен ойлау қабілеті жоғары деңгейде, кинематографистік талғамы бар болуы шарт; кино өнері,  әдебиет, театр, бейнелеу өнері салаларынан жақсы білім бар. Мемлекеттік тілді жақсы меңгерген және компьютермен жұмыс жасай алуы міндетті.

 

ІІ. Оқуға түсуші үміткердің білім деңгейіне қойылатын талаптар:

хабары болуы керек: шығармашылық жазба  жұмыстың (түпнұсқалы арнайы мәтін, әңгіме, өлең, сахналық көріністер) мазмұнындағынегізгі идеясынан, кейіпкердің дүниетанымдық көзқарасынан; кинодраматургиялық шығарма жанрлары мен жанрлар эволюциясынан;

білуі шарт:драматургиялық шығарма заңдылықтарын; заманауи кинематографистік және драматургиялық  үрдістер дамуын; классикалық және  қазіргі кезең драматургиялық шығармаларды; әлемдік және отандық кино өнерінің жалпы тарихын, қалыптасу және даму заңдылықтарын, кинематографтағы шығармашылық үрдіс ерекшеліктерін; танымал кинодраматургтер шығармашылықтарын.

қабілетті:жеке фильмдерге құрылымдық, пьесаларға талдаулар жасауға; қазақ киносының, ұлттық к кинодраматургияның  бүгінгі жағдайына пікір айтуға; әлемдік және қазақ киносының туындыларына салыстырмалы талдаулар жауға.

         дағдысы бар: заманауи фильмдерге, драмалық шығармаларға жеке көзқараспен талдау жасауға, қазақ кино өнерін  өнертану салалары аясында тұжырыжды бағалауға, кинодраматургияның өзекті  мәселелері бағытында пікір-талас жүргізуге.

 

Жазбаша емтиханға қойылатын талаптар:

Талапкердің еркін тақырыпқа жазған көркем шығармасында кейіпкердің ішкі дүниетанымына көзқарасы және қоршаған ортаны тұтастықта қабылдау қабілеті көрінуі тиіс. Жазбаша жұмыстарды бағалауда талапкердің әдеби тіл қабілетінің деңгейіне, мамандыққа деген қызығушылығына  мән аударылады.

Ауызша емтиханға қойылатын талаптар:

Ауызша емтихан барысында талапкердің ойлау өрісі және таңдап отырған мамандығының әлеуметтік, эстетикалық қажеттілігі бойынша білім деңгейі анықталады.

 

ФАКУЛЬТЕТ «ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»

       ТРАЕКТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6В02116-4 — «КИНОТЕЛЕДРАМАТУРГИЯ»

Поступающий обязательно должен иметь полное среднее образование. Должен обладать высоким общеобразовательным и интеллектуальным уровнем, кинематографическим вкусом, иметь хорошие знания в области литературы, театра, кино. В совершенстве владеть государственным языком (казахским) и уметь работать с компьютером.

Абитуриент должениметь представление:

— об основных направлениях  кинематографа;

— обэволиции развития жанров в кино;

— об основоположниках киноискусства;

— знать закономерности развития кинодраматургии; всеобщую и отечественную историю киноискусства, особенности творческого процесса в кинематографе, творчество известных кинодраматургов, режиссеров в истории мирового и казахского кино;

уметьанализировать фильм и пьесу, делать свои собственные выводы о сегодняшнем кинематографическом и драматическом процессе;

— иметь навыкиустного анализа современного состояния мировой и казахской кинодраматургии, ориентирования в контексте направлений в области искусств, ведения дискуссии по вопросам киноискусства.

 

Требования, предъявляемые к письменному экзамену:

    Абитуриент должен понимать ключевую идею письменной работы (оригинальные тексты, рассказы, стихи, драматургические сцены), в которой должен присутствовать свой художественный взгляд на мир человека и мир природы.

       В письменных работах выявляются степень литературной одаренности, эстетические критерии, активность интереса абитуриента к избираемой специальности.

Требования, предъявляемые к устному экзамену:

Абитуриент должен знать:

  • Закономерности развития драматургии;
  • Современныйкинематографический и драматический процесс;
  • Творчество известных писателей и драматургов в истории мировой и казахской литературы;
  • Темы и сюжеты пьес;
  • Направления сегодняшней казахской кинодраматургии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

734f116c-2a22-4700-b0c9-dd7edcbe4d4a
Виртуальный ассистент