ТЕАТРОВЕДЕНИЕ

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
29.01.2018
КИНОВЕДЕНИЕ
29.01.2018

ТЕАТРОВЕДЕНИЕ

«ӨНЕРТАНУ» ФАКУЛЬТЕТІ

«ӨНЕРТАНУ» БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

6В02116-2«ТЕАТРТАНУ»  БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АЙМАҒЫ

Талапкердің міндетті түрде әлем театрының тарихы мен қазақтеатр өнерінен хабардар болып, жаңа ағымдағы театр мәселелеріне өз бетінше тұжырымдар жасап, пьесалар мен спектакльдерге талдау жасай алатын қабілетін көрсетуі қажет. Жалпы пәндер бойынша әдебиет, өнер, әсіресе театр саласынан жақсы білім сапасы мен интеллектуальды деңгейін танытуы тиіс. Мемлекеттік тілді жетік меңгеріп, компьютермен жұмыс істей білуі қажет.

 

І. Оқуға түсуші үміткердің білім деңгейіне қойылатын талаптар:

Хабары  болуы керек:театр өнерінің негізгі даму тенденцияларынан;театр өнерінің түрлері мен жанрларының даму сипатынан;белгілі драматург, режиссер және актерлердің шығармашылығынан;

Білуі  шарт: әлемдік және қазақ театр өнерінің жалпы тарихын, қалыптасу және даму жолдарын, театр қайраткерлерінің шығармашылық ерекшеліктерін, әлем және қазақ театр өнері тарихынан танымал  театр саласының өкілдері драматург, режиссер, актер, театр суретшілері және басқада тұлғалардың шығармашылықтарын;

Қабілетті: спектакльдер мен пьесаларға талдау жасауға; бүгінгі қазақ театр өнеріне байланысты өз пікірін айтуға; әлемдік және қазақ театр өнері туындыларын салыстырмалы талдаулар жасауға.

Дағдысы  бар: заманауи тақырып пен формада шешім тапқан спектмакльдерге өзіндік көзқараспен талдау жасауға, қазақ театр өнерін  театртанушылық салалар аясында тұжырымды бағалауға, театр өнерінің бүгінгі  мәселелері бағытында пікірталас жүргізуге.

 

 

Шығармашылық емтихандар:

1.Жазбаша жұмыс: спектакль немесе пьесаға рецензия жазу (4 сағат).

2.Ауызша емтихан (билетер бойынша).

 

Жазбаша жұмыстарға қойылатын талаптар:

Талапкер театр шығармашылығы жөніндегі ойларын ашық айтып, театр өнерінің тарихы туралы өз білім дәрежесін көрсетуі керек. Қазіргіуақыттағы театр өнеріненхабардарболуықажет. Өз ойын еркін жеткізу және өз көзқарасын сенімді әрі нақты түрде дәлелдеп беруі қажет. Жазбаша жұмыс көлемі – 5 бет.

 

Ауызша емтиханға қойылатынталаптар:

Талапкер білуікерек:

 • Театр өнерінің даму заңдылықтарын;
 • Бүгінгі театрлық үдерістің мәселелері бойынша өзіндік тұжырымдар жасауды;
 • Спектакльді немесе пьесаны талдауды;
 • Қазақ театр тарихындағы бүгінгі белгілі драматургтердің, актерлердің, режиссерлердің, театр сыншыларының, Қазақстан театр суретшілерінің шығармашылықтарын;
 • Театр оқиғалары мен көріністерін ауызша талдай алу машығы болуы керек.

 

ФАКУЛЬТЕТ «ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»

ТРАЕКТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6В02116-2 «ТЕАТРОВЕДЕНИЕ»

Поступающий должен обладать знаниями по истории мирового и казахского театрального искусства, проявлять самостоятельность суждений о современном театральном процессе, должен иметь навыки анализа пьесы и спектакля.Должен обладать высоким общеобразовательными интеллектуальным уровнем, иметь хорошие знания в области литературы и искусства, особенно театра. Должен уметь пользоваться компьютером, знать государственный язык.

 

Творческие экзамены

 1. Письменная работа: написать рецензию на спектакль или пьесу (4 часа). Изложить свое видение идеи, темы, образов пьесы или спектакля.
 2. Устный экзамен (по билетам).

Требования, предъявляемые к письменному экзамену:

Абитуриенты должны раскрыть свое понимание театрального произведения, выбранного для письменной работы, показать достаточный уровень знаний по истории театрального искусства, быть в курсе современной театральной жизни, уметь логически излагать мысли, убедительно доказывать свою позицию. Оценивается не только содержание, но и форма рецензии, стиль изложения. Объем работы – 5 страниц.

Требования, предъявляемые к устному экзамену:

Абитуриент должен:

 • знать закономерности развития театрального искусства;
 • проявлять самостоятельность суждений по проблемам современного театрального процесса;
 • уметь анализировать пьесы и спектакли;
 • знать творчество ключевых фигур в истории казахского театра: ведущих драматургов, актеров, режиссеров, театральных критиков, сценографов Казахстана;
 • владеть навыками устного обсуждения театральных событий и явлений.

 

 

 

 

Виртуальный ассистент