КИНОВЕДЕНИЕ

ТЕАТРОВЕДЕНИЕ
29.01.2018
КИНОТЕЛЕДРАМАТУРГИЯ
29.01.2018

«КИНОВЕДЕНИЕ»

«ӨНЕРТАНУ» ФАКУЛЬТЕТІ

«ӨНЕРТАНУ» БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

6В02116-3 «КИНОТАНУ» БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АЙМАҒЫ 

         Талапкердің толық орта білімі болу керек. Жалпы білімі мен ойлау қабілеті жоғары деңгейде, кинематографистік талғамы бар болуы шарт; кино өнері,  әдебиет, театр, бейнелеу өнері салаларынан жақсы білім бар. Мемлекеттік тілді, ағылшын тілдерін жақсы меңгерген және компьютермен жұмыс жасай алуы міндетті.

 

  1. Оқуға түсуші үміткердің білім деңгейіне қойылатын талаптар:

хабары болуы керек: кинематографтың негізгі салаларынан;кино түрлері мен жанрларынан;кино өнерінің негізін қалаған танымал тұлғалар шығармашылығынан;

білуі шарт:әлемдік және отандық кино өнерінің жалпы тарихын, қалыптасу және даму заңдылықтарын, кинематографтағы шығармашылық үрдіс ерекшеліктерін, әлем және қазақ киносы тарихынан танымал  режиссерлардың, актер шығармашылықтарын.

қабілетті:жеке фильмдерге құрылымдық талдаулар жасауға; қазақ киносының бүгінгі жағдайына пікір айтуға; әлемдік және қазақ киносының туындыларына салыстырмалы талдаулар жауға.

         дағдысы бар: заманауи фильмдерге жеке көзқараспен талдау жасауға, қазақ кино өнерін  өнертану салалары аясында тұжырыжды бағалауға, кино өнері  мәселелері бағытында пікір-талас жүргізуге.

 

 

Шығармашылық емтихандар:

  1. Жазбаша емтихан (5 сағ). Фильм көрсетіледі және талапкердің кино туындысына сыни көзқарасын айқындау мақсатында рецензия жазу тапсырылады.
  2. Ауызша емтихан (билет бойынша). Талапкердің кино өнері, театр, әдебиет, бейнелеу өнері салаларынан жалпы білім деңгейі айқындалады.

Жазбаша емтихан талаптары:

Фильмге рецензия жазу барысында талапкер киношығарманың драматургиялық құрылымдық ерекшелігін айқындап, тақырыптық-мазмұндық деңгейін аша білу  шарт. Жазбаша жұмысты бағалау барысында режиссерлық қолтаңбаны, актер ойынын, суретшінің жұмысын, операторлық  ізденісті ажырата білетіндігі ескеріледі. Рецензияның жазылуында әдеби көркем тіл ерекшелігіне, мамандыққа деген қызығушылығына  назар аударылады.

 

Ауызша  емтихан талаптары:

Билет сұрақтарына және қосымша сұрақтарға жауаптар кезінде ескеріледі:

  • кино өнерінің даму заңдылықтарын қаншалықты білетіндігі;
  • бүгінгі кино үрдісінің жағдайы туралы көзқарасы қалыптасқандығы;
  • жеке фильмдерге сыни талдаулар жаса алатындығы ескеріледі.

 

ФАКУЛЬТЕТ «ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»

ТРАЕКТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6В02116-3 «КИНОВЕДЕНИЕ»

Поступающий обязательно должен иметь полное среднее образование. Должен обладать высоким общеобразовательным и интеллектуальным уровнем, кинематографическим вкусом, иметь хорошие знания в области литературы, театра, кино. В совершенстве владеть государственным языком (казахским) и уметь работать с компьютером.

Абитуриент должен

  • иметь представлениеоб основных направлениях кинематографа;о эволиции развития жанров в кино;об основоположниках киноискусства;

         — знать всеобщую и отечественную историю киноискусства, закономерности их развития, особенности творческого процесса в кинематографе, творчество известных актеров и режиссеров в истории мирового и казахского кино;

         — уметьанализировать фильм, делать свои собственные выводы о сегодняшнем кинематографическом процессе;

— иметь навыкиустного анализа современного состояния казахского кино, ориентирования в контексте направлений в области искусств, ведения дискуссии по вопросам киноискусства.

Творческие экзамены:

  1. Письменный экзамен (5 часов). Просмотр фильма и написание рецензии к фильму. Определяется способность абитуриента к критическому анализу кинопроизведения.
  2. Устный экзамен (по билетам). Определение уровня знаний абитуриента о киноискусстве, театре, изобразительном искусстве, хореографии, литературе.

Требования, предъявляемые к письменному экзамену:

Рецензируя фильм, поступающий должен стремиться раскрыть свое понимание идейного замысла и особенностей драматургического построения картины. Оценивается способность анализировать произведение киноискусства, понять замысел режиссера, игру актеров, работу художника, оператора и т.д.

Во время экзамена уделяется внимание уровню литературного языка, интересу к профессии.

Требования, предъявляемые к устному экзамену:

— Закономерности развития кинематографического искусства;

— Делать свои собственные выводы о сегодняшнем кинематографическом процессе;

— Анализировать фильм.

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальный ассистент